องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว ยินดีต้อนรับ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายสมจิตร ชูศรีโฉม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

 

นายธีรพันธ์ ทองมา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว