พี่น้องประชาชนท่านใด พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่

สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

หรือโทร 0 5671 3690 หรือช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็ปไซต์

 

นับแต่พฤศจิกายน 2562 จนกระทั่ง กันยายน 2563 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว ได้ดำเนินโครงการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ตลอดถึงเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการปรึกษาหารือข้อกฎหมาย 

  

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

จากเดิม ภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563 

 

ประกาศขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (คลิก)

หมวดหมู่รอง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล