เชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสาวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเอง เพื่อสะท้อนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยท่านสามารถกดลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/pdgnxm หรือแสกน QR CODE

 

 

หมวดหมู่รอง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล