ส่วนที่ 1

1.  บทนำ

                การพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ถึงประสิทธิผลของการดำเนินงานขององค์กรและความก้าวหน้าของท้องถิ่นได้จะต้องมีแผน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น แผนการดำเนินงาน เป็นแผนประเภทหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

 

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

                2.1)  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                2.2)  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฎิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

                2.3)  เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 

3.                   ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

3.1)      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3.2)      คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็น

แผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

               

4.                   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  ลดความซ้ำซ้อนของงาน และมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

  

 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด

จำนวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดำเนินการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ

 

3

 

 

2.36

 

667,000

 

 

2.31

 

อบต.ยางสาว

 

รวม

3

2.36

667,000

2.31

อบต.ยางสาว

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

     2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจการ  อปพร.

     2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

      2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน

     2.4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  คนพิการ   และผู้ป่วยเอดส์

    2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอื่น

     2.6 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

4

3

 

2

 

1

 

5

 

12

 

 

3.15

2.36

 

1.57

 

0.79

3.94

 

9.45

 

470,000

410,000

 

66,000

 

18,000

105,000

 

3,110,000

 

 

1.63

1.42

 

0.23

 

0.06

0.36

 

10.78

 

อบต.ยางสาว

อบต.ยางสาว

 

อบต.ยางสาว

 

อบต.ยางสาว

อบต.ยางสาว

 

อบต.ยางสาว

รวม

27

21.26

4,179,000

14.48

อบต.ยางสาว

 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด

จำนวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดำเนินการ

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    3.1  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคม

    3.2  แนวทางการพัฒนาระบบทางแหล่งน้ำ

   3.3 แนวทางการพัฒนาระบบด้านไฟฟ้า

 

2

 

2

4

 

1.57

 

1.57

3.15

 

 

142,200

 

231,000

424,701

 

0.49

 

0.80

1.47

 

อบต.ยางสาว

 

อบต.ยางสาว

อบต.ยางสาว

 

รวม

8

6.30

797,901

2.76

อบต.ยางสาว

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

     4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมสถานีอนามัยในพื้นที่

    4.2 แนวทางการพัฒนาป้องกันและระงับโรคติดต่อ

    4.3 แนวทางการพัฒนางานกู้ชีพฉุกเฉิน

 

5

 

2

4

 

3.94

 

1.57

3.15

 

366,000

 

150,000

315,000

 

1.27

 

0.52

1.09

 

อบต.ยางสาว

 

อบต.ยางสาว

อบต.ยางสาว

รวม

11

8.66

831,000

2.88

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

     5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณและการมีส่วนร่วม

    5.2 แนวทางการพัฒนาเผยแพร่ข่าวสารของท้องถิ่น

   5.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

 

 

 

4

 

3

42

 

 

3.15

 

2.36

33.07

 

 

811,999

 

116,000

16,197,500

 

 

2.81

 

0.40

56.13

 

 

อบต.ยางสาว

 

อบต.ยางสาว

อบต.ยางสาว

 

รวม

49

38.58

17,125,499

59.34

อบต.ยางสาว

 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด

จำนวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดำเนินการ

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

     6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตำบลยางสาว

       6.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในพื้นที่

     6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

 

 

12

 

8

 

4

 

 

9.45

 

6.30

 

3.15

 

 

 

626,200

 

4,142,100

 

430,000

 

 

 

2.17

 

14.35

 

1.49

 

 

อบต.ยางสาว

 

อบต.ยางสาว

 

อบต.ยางสาว

รวม

24

18.90

5,198,300

18.01

อบต.ยางสาว

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    7.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดูแลรักษาป่าและหน้าดิน

 

 

5

 

 

3.94

 

 

60,000

 

 

0.21

 

 

อบต.ยางสาว

รวม

5

3.94

60,000

0.21

อบต.ยางสาว

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Facebook Fanpage