คณะผู้บริหาร

      

นายสมจิตร  ชูศรีโฉม

นายก อบต.ยางสาว


นายณรงค์  ฉลองชัยตระศักดิกุล

ตำแหน่ง รองนายก อบต.


 


นายสมบัติ  แจ้งสุข

ตำแหน่ง  รองนายก  อบต.

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

นาสมพงศ์  อันทะเกตุ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว


นายเสถียร  ทองคำ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว


นายชิน  จำนงค์นอก

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  หมู่ที่ 1


นายติ๋ม  ฉันทนา

ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นางบรรจง  มณีธรรม

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายเดือน  คำวิเศษ

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายสุบิน  อิสารพายุห์

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายสุเทพ  ผิวฟัก

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นางสมพงศ์  อันทะเกตุ

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นางกล้วย  กองเพชร

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นางสุภารัตน์  สันทอง

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายสายัน  สมควร

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายประทวน  ปานม่วง

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายอำนวย  ซึมรัมย์

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายสมโภชน์  แสงแก้ว

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


นายสัมฤทธิ์  เป็นมงคล

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


นางรุ้งรัตน์  กรองแก้วอารยะ

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 8


นายสมบัติ  โพธิ์สำราญ

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 8


นายชัยพร  โฉมวันดี

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 9


นายสุทัศ  พุดซา

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 9


นายเพ็ชรมณี  พันชมภู

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 10


นายสมาน  เจริญกุล

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 10


นายประมาล  ภิรมกิจ

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 11


นายสมศักดิ์  อานไธสงค์

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 11


นายบุญรอด  ใจฉ่ำ

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 12


นายนาวิน  เสาสง่า

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 12


นายเสถียร  ทองคำ

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 13


นายสามารถ  สาลี

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 13


นายยุทธนา  มีสมบัติ

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 14


นายจำลอง  ฤทธิ์สาริกาย

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 14


นายทองดี  เบ้าทอง

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 15


นายสมัย  พิมพา

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 15


นายทรงพล  บุรีนอก

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 16


นายพนม  รอดเภา

ตำแหน่ง  สมาชิกสภา หมู่ที่ 16

 

    

                                                          

 


 Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Facebook Fanpage