ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

1.  ประวัติความเป็นมาของตำบลยางสาว

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว  เมื่อวันที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2538  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ. 2538  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว  เรียงตามลำดับ  คือ

1.  นายสำราญ  ชัยรัตน์

     ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  1  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2538  ถึงวันที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2542

2.  นายระเบียบ  จันทร์ทา

                ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2542  ถึงวันที่  18  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ.  2546

3.  นายสมจิตร   ชูศรีโฉม

                ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  26  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2546   ถึงวันที่  29  สิงหาคม  พ.. 2550

4.  นายสมจิตร   ชูศรีโฉม

                ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  7  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2550   ถึงวันที่  6   สิงหาคม  พ.. 2554

5.  นายสมจิตร   ชูศรีโฉม

                ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  4  เดือนกันยายน พ.ศ. 2554   ถึงวันที่  4   กันยายน  พ.. 2558

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว ปัจจุบัน  มีทั้งหมด  32  คน

    ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว ตั้งอยู่ที่ 55  หมู่ที่  3  ตำบลยางสาว  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล