สภาพทั่วไป

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

****************************

1.            สภาพทั่วไป

1.1             ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอวิเชียรบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นระยะทางประมาณ  29  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อเขตพื้นที่อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์

                      ทิศตะวันออก           ติดต่อเขตพื้นที่อำเภอภักดีชมชน  จังหวัดชัยภูมิ

                    ทิศตะวันตก              ติดต่อเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง  อำเภอวิเชียรบุรี

ทิศใต้                   ติดต่อเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน  อำเภอวิเชียรบุรี

1.2             เนื้อที่

เนื้อที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  157.39  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  98,368.75  ไร่

1.3             ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยเนินเขาสลับพื้นที่ราบ  โดยมีพื้นที่เนินเขาเป็น  69%  ของพื้นที่       ทั้งหมด

 

2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  การคมนาคม

การคมนาคมมีถนนลูกรังใช้ในการคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  สภาพการใช้งานได้ตลอดทั้งปี  และเป็นทางผ่านของถนนทางหลวงสายจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครสวรรค์

2.2  การโทรคมนาคม

มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสง่า  หมู่ที่ 2  ตำบลยางสาว

2.3  การไฟฟ้า

ประชากรส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้แต่มีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีเนื่องจากปลูกบ้านใหม่  ไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร

2.4  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

มีฝายน้ำล้นและฝ้ายแม้ว  จำนวน  16  แห่ง  บ่อโยก  จำนวน  12  แห่ง  สระน้ำ  จำนวน  6  แห่ง 

 

3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  (แสดงทรัพยากรในเขตพื้นที่  อบต.ยางสาว)  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงและภูเขา  มีการหักร้างถางป่าทำไร่เลื่อนลอยทำให้สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีต้นไม้และเป็นพื้นที่การเกษตรจึงทำให้มีการเผาป่าทำให้สภาพป่าไม้เป็นป่าเสื่อมโทรม  มีลำห้วย  7  แห่ง  และหนองบึง  2 แห่ง

 

4.  ด้านเศรษฐกิจ

4.1  อาชีพ

อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว  ประกอบอาชีพทำไร่  39%  ทำนา  12%  ค้าขาย  3%  เดินทางไปประกอบอาชีพรับจ้างในเขตเมือง  13%  อยู่ระหว่างศึกษายังมิได้ประกอบอาชีพ  33%

4.2  ธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

มีปั้มน้ำมันบริการ  จำนวน  18  แห่ง  มีโรงสี  3  แห่ง

 

5.  ด้านสังคม

5.1  การศึกษา

มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  6  แห่ง  คือ

                1. โรงเรียนบ้านเนินสะอาด (ขยายโอกาส ถึง ม. 3)   2. โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฏร์บำรุง

                3.  โรงเรียนซับตะแบก                                      4.  โรงเรียนบ้านซับกระโซ่

                5.  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม                                   6.  โรงเรียนบ้านโคกกรวด

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกกรวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่า

 มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  6  แห่ง คือ หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 6 , 8

5.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

มีวัดและสำนักสงฆ์  จำนวน  12  แห่ง  ดังนี้

                1.  วัดบูรพาราม   2. วัดบ้านเขาสูง  3. วัดบ้านวังวัด    4. วัดบ้านซับตะแบก          5. วัดบ้านซับผุด 

                7.  วัดบ้านซับกระโซ่         8.  วัดบ้านน้ำอ้อม          9. วัดบ้านโคกกรวด        10. วัดบ้านยางสาว

                11. วัดบ้านพุน้ำร้อน         12. วัดบ้านตะเคียนโพรง

5.3  สาธารณสุข

มีสถานีอนามัยประจำตำบล  2  แห่ง คือ  สถานีอนามัยวังวัด  และสถานีอนามัยโนนสง่า

 สถานพยาบาลเอกชน  2  แห่ง  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  2  แห่ง

5.4  ความปลอกภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีตู้ยามตำรวจ  1  แห่ง  มีสมาชิก  อปพร.อยู่ทุกหมู่บ้าน  รวมทั้งหมด  95  คน  ,  มีตำรวจบ้านอยู่ทุกหมู่บ้าน

 

6.  ด้านการเมืองการบริหาร

6.1  การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว  มีหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด  16  หมู่บ้าน   ดังนี้

                หมู่ที่  1   บ้านยางสาว

                หมู่ที่  2  บ้านโนนสง่า

                หมู่ที่  3  บ้านวังวัด

                หมู่ที่  4  บ้านเขาสูง

                หมู่ที่  5  บ้านซับตะแบก

                หมู่ที่  6  บ้านซับกระโซ่

                หมู่ที่  7  บ้านน้ำอ้อม

                หมู่ที่  8  บ้านโคกกรวด

                หมู่ที่  9  บ้านพุน้ำร้อน

                หมู่ที่  10  บ้านโนนสง่า

                หมู่ที่  11  บ้านสวนยาใหญ่

                หมู่ที่  12  บ้านตะเคียนโพรง

                หมู่ที่  13  บ้านซับเจริญ

                หมู่ที่  14  บ้านซับผุด

                หมู่ที่  15  บ้านหนองแดง

                หมู่ที่  16  บ้านซับบาดาล

 

6.2  ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาวมีประชากรทั้งสิ้น  9,354  คน  แยกเป็นชาย  4,709  คน  เป็นหญิง  4,645  คน (ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555)   ดังนี้

หมู่ที่  1                  ชาย        224         คน         หญิง       210         คน                          รวม        434         คน

หมู่ที่  2                  ชาย         501         คน          หญิง       500         คน                          รวม      1,001      คน

หมู่ที่  3                  ชาย         373         คน          หญิง       350         คน                          รวม        723        คน

หมู่ที่  4                  ชาย         414         คน          หญิง       437         คน                          รวม        851        คน

หมู่ที่  5                  ชาย         336         คน          หญิง       308         คน                          รวม        644        คน

หมู่ที่  6                  ชาย         355         คน          หญิง       336         คน                          รวม        691        คน

หมู่ที่  7                  ชาย         153         คน          หญิง       173         คน                          รวม        326        คน

หมู่ที่  8                  ชาย         696         คน          หญิง       650         คน                          รวม      1,346      คน

หมู่ที่  9                  ชาย         163         คน          หญิง       162         คน                          รวม        325        คน

หมู่ที่  10               ชาย         326         คน          หญิง       325         คน                          รวม        651        คน

- 9 -

 

หมู่ที่  11               ชาย         117         คน          หญิง       147         คน                          รวม        264        คน

หมู่ที่  12               ชาย         222         คน          หญิง       218         คน                          รวม        440        คน

หมู่ที่  13               ชาย         209         คน          หญิง       200         คน                          รวม        409        คน

หมู่ที่  14               ชาย         252         คน          หญิง       235         คน                          รวม        487        คน

หมู่ที่  15               ชาย         237         คน          หญิง       257         คน                          รวม        494        คน

หมู่ที่  16               ชาย         131         คน          หญิง       137         คน                          รวม        268        คน

 

โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ย  62  คน  ต่อตารางกิโลเมตร

 

มีจำนวนครัวเรือน  2,798  ครัวเรือน  ดังนี้

หมู่ที่  1                  116         ครัวเรือน                               หมู่ที่  2                  268         ครัวเรือน

หมู่ที่  3                  220         ครัวเรือน                               หมู่ที่  4                  250         ครัวเรือน

หมู่ที่  5                  206         ครัวเรือน                               หมู่ที่  6                  219         ครัวเรือน

หมู่ที่  7                  96           ครัวเรือน                               หมู่ที่  8                  450         ครัวเรือน

หมู่ที่  9                  95           ครัวเรือน                               หมู่ที่  10               161         ครัวเรือน

หมู่ที่  11               74           ครัวเรือน                               หมู่ที่  12               131         ครัวเรือน

หมู่ที่  13               151         ครัวเรือน                               หมู่ที่  14               152         ครัวเรือน

หมู่ที่  15               132         ครัวเรือน                               หมู่ที่  16               77           ครัวเรือน

  (ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555)   

 

6.3  มวลชนจัดตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว  มีลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน  5  รุ่น  จำนวน  800  คน  มีไทยอาสาป้องกันชาติ  จำนวน  1  รุ่น  250  คน

 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

                ก.  ด้านโครงสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

คณะผู้บริหาร

นายก  อบต.

รองนายก

เลขานุการนายก

ปลัด  อบต.

สภา  อบต.

ประธานสภา

รองประธานสภา

เลขานุการสภา

 

ข.บุคลากร

จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว  ทั้งสิ้น                                 33           คน  แยกเป็น

ตำแหน่งในสำนักงานปลัด                                                               จำนวน                                  22           คน

                นักบริหารงาน  อบต.7                                                       จำนวน                                   1              คน

                เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5                          จำนวน                                   1              คน

                บุคลากร  4                                                                            จำนวน                                   1              คน

                เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 4                                              จำนวน                                   1              คน

                เจ้าพนักงานธุรการ 3                                                          จำนวน                                   1              คน

                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  4                                          จำนวน                                   1              คน

                เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3             จำนวน                                   1              คน

                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                     จำนวน                                   1              คน

                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                                        จำนวน                                   1              คน

                ผู้ช่วยบุคลากร                                                                      จำนวน                                   1              คน

                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                    จำนวน                                   1              คน

                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                                      จำนวน                                   1              คน

                พนักงานวิทยุสื่อสาร(พนักงานจ้างทั่วไป)                     จำนวน                                   1              คน

                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ(พนักงานจ้างทั่วไป)              จำนวน                                   1              คน

                พนักงานขับรถ (พนักงานจ้างทั่วไป)                             จำนวน                                   1              คน

                คนสวน                                                                                 จำนวน                                   1              คน

                คนงานทั่วไป                                                                        จำนวน                                   4              คน

                ยาม(พนักงานจ้างทั่วไป)                                                   จำนวน                                   1              คน

                นักการภารโรง(ลูกจ้างประจำ)                                         จำนวน                                   1              คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                                                  จำนวน                                  2              คน

                นักบริหารงานการคลัง  7                                                  จำนวน                                   1              คน

                เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                                              จำนวน                                   -              คน

                เจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                     จำนวน                                   1              คน

                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ(พนักงานจ้างตามภารกิจ)            จำนวน                                   -              คน

ตำแหน่งในส่วนโยธา                                                                         จำนวน                                  4              คน

                นักบริหารงานช่าง  7                                                         จำนวน                                   1              คน

                นายช่างโยธา  5                                                                   จำนวน                                   1              คน

                คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป)                                  จำนวน                                   2              คน

ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุข                                                            จำนวน                                  2              คน

                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข                                          จำนวน                                   1              คน

                คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป)                                  จำนวน                                   1              คน

 

ตำแหน่งในส่วนการศึกษา                                                                จำนวน                                  3              คน

                นักวิชาการศึกษา  4                                                            จำนวน                                   1              คน

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                                                      จำนวน                                   -              คน

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก   (พนักงานจ้างทั่วไป)                          จำนวน                                   2              คน

 

ระดับการศึกษา

                ระดับประถมศึกษา                                                             จำนวน                                   -              คน

                ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                          จำนวน                                   10           คน

                ระดับปริญญาตรี                                                                  จำนวน                                   18           คน

                สูงกว่าปริญญาตรี                                                                จำนวน                                   4              คน

 

ค.รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

-  ประจำปีงบประมาณ  2554                                                          จำนวน   29,968,239.79   บาท   แยกเป็นดังนี้

-  รายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมที่  อบต.จัดเก็บเอง              จำนวน        321,775.42   บาท

-  รายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลจัดสรรให้              จำนวน   13,854,431.83   บาท

-  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                                                  จำนวน   15,792,032.54   บาท

 

ง.  เครื่องมือและอุปกรณ์

                รถน้ำอเนกประสงค์                                                            จำนวน                   1              คัน

                รถกู้ชีพฉุกเฉิน                                                                     จำนวน                   1              คัน

                รถยนต์   4 ประตู                                                                  จำนวน                   1              คัน

                รถยนต์ อปพร.                                                                     จำนวน                   1              คัน

                รถจักรยานยนต์                                                                    จำนวน                   1              คัน

                เครื่องเสียงและเวที                                                             จำนวน                   1              ชุด

                คอมพิวเตอร์                                                                         จำนวน                   9              เครื่อง

                โน้ตบุ๊ค                                                                                  จำนวน                   7              เครื่อง

                Pocket PC                                                                            จำนวน                   3              เครื่อง

 

 

 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนหรือสารสนเทศชุมชน

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ที่ 1 บ้านยางสาว

          ประวัติชุมชน

                   บ้านยางสาว  ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี  พ.ศ.  2490  โดยการนำของพ่อใหญ่เมือง  ลีสินลา,               พ่อใหญ่ขำ  ลีสินลา,  พ่อใหญ่หล่า  ศรีเจริญและลูกหลานได้อพยพมาจากบ้านน้ำร้อน ประมาณ  14  ครัวเรือน  มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมคลองน้ำแห่งหนึ่ง  ซึ่งมีต้นยางอยู่  2  ต้น  มีปุ่มงอกออกมาคล้ายนมสาว  ดังนั้น  ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อตามลักษณะต้นไม้ที่พบว่า  บ้านยางสาว  และคลองน้ำชาวบ้านก็เรียกว่า  คลองยางสาว  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

                   บ้านยางสาวเดิมขึ้นอยู่กับตำบลน้ำร้อน  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2513 ได้แยกมาขึ้นอยู่หมู่ที่  13  ตำบลน้ำร้อน  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  และเมื่อปี พ.ศ.  2525  หมู่บ้านได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตำบล      ยางสาว 

           ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่  7,558  ไร่  หรือ  12  ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะพื้นที่ป่าไม้และภูเขา  พื้นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย    

          มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านเขาสูง     หมู่ที่  4  ตำบลยางสาว

          ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านวังน้ำเย็น  หมู่ที่  10  ตำบลน้ำร้อน

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านวังวัด      หมู่ที่   15  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านโนนสง่า   หมู่ที่  2  ตำบลยางสาว

           ประชากร

ชาย               226       คน    หญิง    207      คน               รวม       433      คน

          ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

                   1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

                              (1)  ชื่อ  นายเปิ้น จันยูร    ที่อยู่    278  หมู่ที่  1  ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  หมอนวดสมุนไพร,  ยาน้ำมัน

                             (2)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่.........................-.........................................

                                    มีความสามารถด้าน..................................................-..........................................

                   2  ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

                              (1)  ชื่อ  นายสม  คำกำพุทธ         ที่อยู่    11     หมู่ที่  1  ตำบลยางสาว  

                                  มีความสามารถด้าน  ผู้นำชาวบ้านรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ,  นำชาวบ้านทำบุญกลางบ้าน

                             (2)  ชื่อ  นายอ้าย  โกฎหอม         ที่อยู่    65     หมู่ที่  1  ตำบลยางสาว  

                 มีความสามารถด้าน  นำชาวบ้าน,  ลูกหลานก่อพระทราย

 3  งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า 

เป็นต้น  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายอ้าย  โกฎหอม         ที่อยู่    65     หมู่ที่  1  ตำบลยางสาว  

                 มีความสามารถด้าน  จักสาน  เช่น  ตะกร้า,  สุ่ม  ฯลฯ

                             (2)  ชื่อ  นายสุชาติ  ชมชื่น           ที่อยู่    18      หมู่ที่  1  ตำบลยางสาว  

                 มีความสามารถด้าน  จักสาน  เช่น  สุ่ม,  ลอบ,  ไซ  ฯลฯ

                    4  ผู้มีความสามรถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายปั่น  อุ่นเรือน         ที่อยู่     31       หมู่ที่  1  ตำบลยางสาว  

                                   มีความสามารถด้าน  ขยายพันธุ์เมล็ดข้าวโพด

                             (2)  ชื่อ  นายสำรวย  จันทนา      ที่อยู่    30        หมู่ที่  1  ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  ปรับใช้เทคโนโลยี

                   5  ผู้มีความสามารถด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นางคำผอง  อุดม           ที่อยู่    29        หมู่ที่  1  ตำบลยางสาว  

                                   มีความสามารถด้าน  แปรรูปอาหารจากถั่วเขียว เช่น  ถั่วทอด

                             (2)  ชื่อ  นางสาวจันทิรา  จีวีระ     ที่อยู่    289  หมู่ที่  1  ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  แปรรูปอาหาร  เช่น  ทอดข้าวเกรียบ,  น้ำพริกเผา

                   6  ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่.........................-.........................................

                                  มีความสามารถด้าน..................................................-........................................... 

                             (2)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่.........................-.........................................

                มีความสามารถด้าน..................................................-..........................................

ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    วันสำคัญ เช่น  วันเข้าพรรษา,  วันสงกรานต์

                    ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจักสานจากไม้ไผ่,การทอเสื่อจากต้นกก,การทำขนมจาก

    ลูกตาล

          ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น   (OTOP)

                     ชื่อผลิตภัณฑ์..............-..............................ผลิตโดย......................-..................

           

 

 

 

 

 

หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า

  ประวัติชุมชน

                   บ้านโนนสง่า  ตั้งขึ้นประมาณปี  พ.ศ.  2496  หรือประมาณ  58  ปีที่ผ่านมา  โดยการนำของคุณพ่ออ่ำ  นามสาและคุณพ่อทา  รัตนพลที  ซึ่งอพยพมาจากภาคอีสาน  ในตอนนั้นมีครอบครัวที่อพยพมาอาศัยอยู่ประมาณ  12  ครอบครัว  ในการจัดตั้งหมู่บ้านครั้งแรกนั้น  บ้านโนนสง่า  ชื่อเดิมเรียกกันว่า  บ้านโนนกะเลน  เนื่องจากบริเวณบ้านที่ตั้งหมู่บ้านมีสัตว์ชนิดหนึ่ง  มีลักษณะคล้ายกระแต  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า  กะเลน  จึงได้ชื่อบ้านตามสัตว์ดังกล่าว  เดิมบ้านโนนสง่า อยู่ในการปกครองของตำบลน้ำร้อนและตำบล   โคกปรง  ต่อมาเมื่อพ.ศ.  2513  ไดแยกมาเป็นตำบลยางสาว  ซึ่งปัจจุบันบ้านโนนสง่า  หมู่ที่  2  มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายสมนึก  รุ่งโรจน์  

          ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่  9,704  ไร่  หรือ  15.22   ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะเป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่  สลับที่เนินสูงเป็นพื้นที่ทำการเกษตรได้ทั้งหมด

          มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านเขาสูง               หมู่ที่  4  ตำบลยางสาว

          ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านโนนสง่า             หมู่ที่  10  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านยางสาว             หมู่ที่  1  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านนาสามัคคี           หมู่ที่  8  ตำบลโคกปรง

          ประชากร

ชาย               509        คน   หญิง    502      คน     รวม       1,011     คน

 

ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

                   1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

                              (1)  ชื่อ  นางนงค์เยาว์  มุกขุนทด    ที่อยู่    231  หมู่ที่  2  ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน         นวดแผนไทย

                             (2)  ชื่อ  นายเรือง   พระดาเวช      ที่อยู่    192  หมู่ที่  2  ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน     หมอพื้นบ้าน

 ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

                              (1)  ชื่อ  นายทองมาก   สวนชัยภูมิ  ที่อยู่    127  หมู่ที่  2  ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน    พิธีกรรมด้านศาสนา

                             (2)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่.........................-.........................................

                มีความสามารถด้าน..................................................-........................................

                    งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า 

เป็นต้น  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นางเบี่ยง  เรืองรัตน์           ที่อยู่   122/1        หมู่ที่  2  ตำบลยางสาว  

                 มีความสามารถด้าน       ทอผ้า

                             (2)  ชื่อ  นางคำวุ้น   พลแก้ว             ที่อยู่    202        หมู่ที่  2  ตำบลยางสาว  

                 มีความสามารถด้าน     จักสาน

          4  ผู้มีความสามรถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายสงวน   กลมเกลี้ยง   ที่อยู่     65       หมู่ที่  2  ตำบลยางสาว  

                                   มีความสามารถด้าน  การเพาะปลูก,  ขยายพันธุ์,  การปรับใช้เทคโนโลยี

                             (2)  ชื่อ  นายสวัสดิ์  นามสุวรรณ     ที่อยู่    41      หมู่ที่  2  ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน     การเพาะปลูก

                   5  ผู้มีความสามารถด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นางคำพัน  อุดม            ที่อยู่    141       หมู่ที่  2  ตำบลยางสาว  

                                   มีความสามารถด้าน    ทำอาหารไทท

                             (2)  ชื่อ  นางสมร  ไวยหงศ์          ที่อยู่    142  หมู่ที่  2  ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน    การถนอมอาหารและขนมไทย

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายถนอม  เขียวพฤกษ์  ที่อยู่    228   หมู่ที่  2  ตำบลยางสาว  

                                   มีความสามารถด้าน    โหราศาสตร์

                             (2)  ชื่อ  นายวิชาญ  ธัญญเจริญ               ที่อยู่    91  หมู่ที่  2  ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน    ไสยศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ทำบุญวันพระและวันสำคัญทางศาสนา

                    บุญกฐิน, รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ทำบุญวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา

                   ทำบุญกลางบ้าน

                   4  นวดแผนไทย,  จักสาน,  หมอดู

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น   (OTOP)

           1  ชื่อผลิตภัณฑ์     ดอกไม้จันทน์       ผลิตโดย   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที่ 3 บ้านวังวัด

ประวัติชุมชน

                   บ้านวังวัด  หมู่ที่  ตำบลยางสาว  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  เดิมขึ้นอยู่กับบ้านน้ำร้อนหมู่ที่  1  ตำบลน้ำร้อน  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายหนาม  คงจำนงค์      ตั้งชื่อบ้านประมาณ  ปี  พ.ศ.  2510  โดยคุณพ่อบึ้ง  คุณพ่อเมฆ  ไชยหานาม  คุณพ่อสมดี  มหาหิงษ์        คุณพ่อเคน  ชูศรีโฉม  ได้อพยพย้ายครอบครัวมาจากจังหวัดขอนแก่น  เพื่อมาแหล่งทำมาหากินจึงได้มาพบพื้นที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งและมีที่พักสงฆ์  ตำบลน้ำร้อน  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ  นายนิวัติ  ลาวัลย์  (หรือผู้ใหญ่สูข)  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  2518  นายนิวัติ  ลาวัลย์  ได้เสียชีวิตจึงได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาใหม่  ผู้ใหญ่บ้านคนที่    2  คือ  นายเมฆ  ไชยหานาม  เมื่อปี  พ.ศ.  2518  นายเมฆ  ไชยหานาม  ได้เกษียณอายุจึงเลือกตั้งใหม่  ผู้ใหญ่บ้านคนที่  3  คือ  นายถาวร  สมคำบี้  เมื่อปี  พ.ศ.  2542  นางถาวร  สมคำบี้  ได้ล้มป่วยไม่สามารถบริหารงานต่างๆ  ได้จึงลาออกและเลือกตั้งใหม่  ขึ้นมาแทน  ผู้ใหญ่คนที่  4  คือ นายวันชัย  เปลี่ยนแก้ว  ดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระ  5  ปี  และดำรงตำแหน่งอยู่  2  สมัย  จึงได้เลือกตั้งใหม่  เมื่อวันที่  9  กันยายน  2553  ผู้ใหญ่บ้านคนที่  5  คือ  นายวินัย  ถนอมอ้ม  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน   

          ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่  5,100  ไร่  หรือ  -   ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาลาดชันและมีภูเขาล้อมรอบ 

          มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านซับกระโซ่  หมู่ที่  6  ตำบลยางสาว

          ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านวังน้ำเย็น  ตำบลน้ำร้อน

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านซับตะแบก  หมู่ที่   15  และบ้านหนองแดง    หมู่ที่  15 

                                            ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านยางสาว  หมู่ที่  1  และบ้านซับบาดาล  หมู่ที่  16 

                                            ตำบลยางสาว

          ประชากร

ชาย               273     คน      หญิง    242      คน     รวม       515      คน

ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

                   1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

                              (1)  ชื่อ  นายอำไพ  แสงวันลอย     ที่อยู่    2/  หมู่ที่  3  ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  สมุนไพรและหมอพื้นบ้าน

                             (2)  ชื่อ  นางสายหยุด  หัดนอก      ที่อยู่    56/          หมู่ที่  3  ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  นวดแผนไทย

 2  ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

                              (1)  ชื่อ  นางสุดใจ  ดีเวช   ที่อยู่    60     หมู่ที่  3  ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  ประเพณีท้องถิ่น

                             (2)  ชื่อ  นายอำไพ  แสงวันลอย     ที่อยู่    2/  หมู่ที่  3  ตำบลยางสาว  

                 มีความสามารถด้าน  งานพิธีการต่างๆ  ในชุมชน

 3  งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า 

เป็นต้น  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายพร  ลือทองจักร           ที่อยู่   285           หมู่ที่  3  ตำบลยางสาว  

                 มีความสามารถด้าน     จักสาน

                             (2)  ชื่อ  นายจำปา  บุญลึก              ที่อยู่    80/2   หมู่ที่  3   ตำบลยางสาว  

                 มีความสามารถด้าน  ช่างไม้

          4  ผู้มีความสามรถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายสำไร  ใจหาญ        ที่อยู่     115     หมู่ที่  3   ตำบลยางสาว  

                                   มีความสามารถด้าน  การเพาะปลูก,  ขยายพันธุ์

                             (2)  ชื่อ  นายสุชาติ  ทองชุมบาง     ที่อยู่    21       หมู่ที่  3     ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  ตัดตอนกิ่งพันธุ์ไม้

                   5  ผู้มีความสามารถด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นางหนูเทียน  แสงวันลอย  ที่อยู่    2/2       หมู่ที่  3     ตำบลยางสาว  

                                   มีความสามารถด้าน  ทำผักดอง  แหนมหมู – เนื้อ

 

                             (2)  ชื่อ  นางสายหยุด  หัดนอก      ที่อยู่    56/          หมู่ที่  3  ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  ทำไข่เค็ม

          6  ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่.........................-.........................................

                                  มีความสามารถด้าน..................................................-........................................... 

                             (2)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่.........................-.........................................

                มีความสามารถด้าน..................................................-.........................................

 ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบผสมภาคอีสานและภาคกลาง

                    เข้าพรรษา  ออกพรรษา  จัดงานกฐินและงานผ้าป่า

                   เทศกาลงานสงกรานต์,  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ,  ทำบุญกลางบ้านและงานลอยกระทง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น   (OTOP)

           1  ชื่อผลิตภัณฑ์             ไข่เค็ม                 ผลิตโดย                      กลุ่มแม่บ้าน

           .2  ชื่อผลิตภัณฑ์             พริกแกง              ผลิตโดย                      กลุ่มแม่บ้าน

 

 

หมู่ที่ 4 บ้านเขาสูง

ประวัติชุมชน

                   บ้านเขาสูง  เดิมเรียกว่า  กลุ่มพุเตย  เพราะประชาชนส่วนใหญ่ย้ายมาจากบ้านพุเตย    จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มซึ่งอยู่ร่วมกับบ้านเนินสง่า  ขึ้นกับตำบลน้ำร้อน  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  2519        ได้แยกจากตำบลน้ำร้อนมาเป็นตำบลยางสาว  กลุ่มพุเตยจึงได้ขอแยกจากบ้านเนินสง่าและทำการจัดตั้งหมู่บ้านครั้งแรกจะใช้ว่า  บ้านกลุ่มพุเตย  ในที่ประชุมได้ถกเถียงกันว่าจะใช้ชื่ออะไรและได้มีชาวบ้านบางส่วนได้หันหน้าไปทางด้านภูเขา  ซึ่งเป็นภูเขาสูงจึงมีผู้เสนอให้ใช้ชื่อ  บ้านเขาสูง”  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จึงได้ตั้งชื่อบ้านเขาสูง  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและได้ทำการเลือกตั้งผู้นำผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก  คือ  นายปรีชา      กองเพชร  และคนที่ คือ  นายเลื่อน  อันทะเกตุ  คนที่  3  คือ  นายบุญถม  อันทะเกตุ  และดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบันพร้อมนี้ได้ดำรงตำแหน่ง  กำนันตำบลยางสาว                             

           ลักษณะภูมิประเทศ

                    มีลักษณะ ที่ราบลุ่มเชิงเขา

มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านสวนยาใหญ่         หมู่ที่  11  ตำบลยางสาว

          ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านยางสาว             หมู่ที่  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านวังวัด                หมู่ที่  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านเขายางโปร่ง        หมู่ที่  4  ตำบลโคกปรง

          ประชากร

ชาย           416    คน           หญิง   457    คน                  รวม    873    คน

ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

          1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายหวด  หาญลำยอง    ที่อยู่   274   หมู่ที่  4  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน  หมอพื้นบ้าน  รักษางูสวัดหรือเริม

(2)  ชื่อ  นางทองใบ  สายแวว     ที่อยู่   447   หมู่ที่ 4  ตำบลยางสาว

                         มีความสามารถด้าน  นวดแผนไทย

ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายบุญธรรม  พรมพยัพ  ที่อยู่  33/1      หมู่ที่  4  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน  บายศรีสู่ขวัญ  ตั้งศาลพระภูมิ

(2)  ชื่อ  นายจอม  สายแวว  ที่อยู่  447             หมู่ที่  4  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน  เป่าแคน  ดีดพิณ

งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า  เป็นต้น  ได้แก่

(1)  ชื่อ นายแสวง  ปอสูงเนิน  ที่อยู่  67/1          หมู่ที่  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน    จักสาน,  ตะกร้า,  กระด้ง

 

(2)  ชื่อ  นายสมจิตร  นาหัวนิล  ที่อยู่  327         หมู่ที่  ตำบลยางสาว

                         มีความสามารถด้าน  ช่างไม้,  ช่างปั้นปูน

ผู้มีความสามรถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นางพิมพ์วิมล  ไชยะบัวแดง  ที่อยู่  192    หมู่ที่  4  ตำบลยางสาว    

      มีความสามารถ  ขยายพันธุ์

 (2)  ชื่อ  นางมาย  นาหัวนิล  ที่อยู่  215                     หมู่ที่  ตำบลยางสาว 

                         มีความสามารถด้าน  การเพาะปลูก

ผู้มีวามสามารถด้านกรถนอมอาหาร  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นางจำลอง  ปะสาวะโท  ที่อยู่  108       หมู่ที่  ตำบลยางสาว  

                         มีความสามารถด้าน การทำกล้วยฉาบ  กล้วยอบ

(2)  ชื่อ  นางจันทร์  ขุนชะเอม  ที่อยู่  53           หมู่ที่  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน  การดองมะม่วง,  มะยม,  มะขามแช่อิ่ม

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

(1)  ชื่อ นางเลื่อน  ลามอ้น  ที่อยู่   46               หมู่ที่  ตำบลยางสาว   

      มีความสามารถด้าน  โหราศาสตร์,  หมอดู

(2)  ชื่อ  นางสาวยุพา  ด้วงตาล  ที่อยู่.  106        หมู่ที่  ตำบลยางสาว   

      มีความสามารถด้าน โหราศาสตร์,  หมอดู

ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การเล่นดนตรีพื้นบ้าน  เช่น เป่าแคน  ดีดพิน

                    2  ประเพณีทำบุญเทศน์มหาชาติ,  ทำบุญกลางบ้านในเดือน  6,  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุวันสงกรานต์

.3  เย็บกระทงบายศรีสู่ขวัญด้วยใบตอง              

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

 ชื่อผลิตภัณฑ์   ชาเชียวใบหม่อน     ผลิตโดย  กลุ่มแม่บ้านเพื่อการเกษตร

         

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที่ 5 ซับตะแบก

ประวัติชุมชน

                     ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านซับตะแบก  เมื่อก่อนบ้านซับตะแบกขึ้นอยู่กับตำบลน้ำร้อนมีกำนันชื่อ  นายลำเพลิน  ลีสินลา  เป็นกำนันตำบลน้ำร้อน  ต่อมาได้แยกตัวมาเป็นตำบลยางสาว  มีกำนันชื่อ  นายสงบ  ลีสินลา  อยู่ต่อมาได้เสียชีวิตลง  จึงได้เลือกกำนันคนใหม่ได้  นายบุญถม  อันทะเกตุ  เป็นกำนันตำบลยางสาวจนปัจจุบัน  บ้านซับตะแบกได้แยกออกมาจาก  หมู่ที่  3  บ้านวังวัดและได้เลือกตั้งผู้ใหญ่คนแรก  ชื่อนายเรือง  คำสุพรรณ  อยู่ต่อมาได้เสียชีวิตลงและต่อมาได้เลือกคนใหม่  ชื่อ  นายเพชร  จันทรสอน       เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ทั้งนี้ นายเพชร  จันทรสอน  ได้อยู่จนครบวาระ  ต่อมาได้เลือกคนใหม่  ชื่อ  นายสมพร  สาพา  เป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมาได้เลือกคนใหม่  ชื่อ  นายสุริยัน จันทร์ทา  ดำรงตำแหน่งครบวาระ  5  ปี  จึงได้เลือกคนใหม่  ชื่อ  นายสุพล  พิจิตรอาจ  ซึ่งดำรงตำแหน่งมาจนปัจจุบัน  บ้านซับตะแบก  เมื่อก่อนได้มีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินและยังมีต้นตะแบก  จำนวนมาก  ผู้ที่มาอยู่ก่อนคือ  นายพุด  คำชาย  ซึ่งได้เสียชีวิตแล้ว  ได้มาตั้งหมู่บ้านนี้  ชื่อว่า  บ้านซับตะแบก  ซึ่งมีความหมายว่า  มีน้ำทรัพย์และมีต้นตะแบกจำนวนมาก  จึงได้ตั้งบ้านนี้ว่า  บ้านซับตะแบก   หมู่ที่  5   ตำบลยางสาว  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์                   ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่  11,977  ไร่  หรือ   -  ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะเป็นที่ราบดอน  พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร

          มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านซับผุด               หมู่ที่  14  ตำบลยางสาว

          ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านพุน้ำร้อน                     หมู่ที่  9  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านตะเคียนโพรง       หมู่ที่  12  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านวังวัด                หมู่ที่  3  ตำบลยางสาว

          ประชากร

                    ชาย               330     คน      หญิง    301      คน     รวม       631      คน

ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

                    1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายสมพร       สาพา     ที่อยู่       หมู่ที่  5   ตำบลยางสาว  

              มีความสามารถด้าน  เป็นแพทย์ไทยรักษาทุกโรคในหมู่บ้าน  (อสม.)

                             (2)  ชื่อ  นายผัน  ซึมรัมย์            ที่อยู่   172/1   หมู่ที่  5   ตำบลยางสาว  

              มีความสามารถด้าน  ปลูกสมุนไพรรักษาโรคทุกอย่างในหมู่บ้าน

 ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายผัน  ซึมรัมย์            ที่อยู่     72/1   หมู่ที่  5   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  ทำขวัญนาค  สู่ขวัญงานแต่ง  ตั้งศาลพระภูมิ 

           (2)  ชื่อ    นายสงวน  จงเจริญ     ที่อยู่       -    หมู่ที่  5   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  มีการละเล่นแข่งขันกัน  ประเพณีท้องถิ่น            

          3  งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า 

เป็นต้น  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ    นายสี  ดวนพล                   ที่อยู่   120     หมู่ที่  5   ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน ช่างไม้  ช่างปูน  งานก่อสร้างทุกอย่าง

                             (2)  ชื่อ  นายแสวง  แก้วกลม      ที่อยู่     385/1   หมู่ที่  5   ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  งานจักสาน  เช่น  ตะกร้า  สุ่มไก่  ไซ  เข่ง  ฯลฯ 

          4  ผู้มีความสามรถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายสายัน  สมควร         ที่อยู่     46      หมู่ที่  5   ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  การเพาะปลูก  ขยายพันธุ์

                             (2)  ชื่อ  นายสมบัติ  สันทอง         ที่อยู่     459   หมู่ที่  5   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  การเพาะปลูกและการเกษตร  สวนยาง

          5  ผู้มีความสามารถด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นางสุภารัตน์  สันทอง      ที่อยู่     459   หมู่ที่  5   ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  การถนอมอาหาร  ทำอาหารในงานพิธีต่างๆ 

                             (2)  ชื่อ  นางสายทอง  แผ่นทอง     ที่อยู่     11      หมู่ที่  5   ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  การถนอมอาหาร  ทำอาหารในงานพิธีต่างๆ

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายบุญมา  มาสิงห์         ที่อยู่     64/1             หมู่ที่  5   ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  ไสยศาสตร์  หมอดู  สะกดผี 

                             (2)  ชื่อ  นายเขียว  โรจันทึก         ที่อยู่     313   หมู่ที่  5   ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  เป่าฝี  เป่าตาแดง เป่าคอพอก  หมอน้ำมัน 

          ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                              1.  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  มีการละเล่นทุกอย่างในหมู่บ้าน

                    2.  วันสงกรานต์  มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

                    3ตักบาตร  ทำบุญทุกวันพระ  มีงานกฐินทุกปี 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น   (OTOP)

                             1  ชื่อผลิตภัณฑ์           พริก                 ผลิตโดย                 กลุ่มเกษตร

                   2  ชื่อผลิตภัณฑ์           หอม                 ผลิตโดย                 กลุ่มเกษตร

                   3  ชื่อผลิตภัณฑ์           กระเทียม            ผลิตโดย                 กลุ่มเกษตร

                   4  ชื่อผลิตภัณฑ์           ข้าวโพด             ผลิตโดย                 กลุ่มเกษตร

                             5  ชื่อผลิตภัณฑ์           ถั่ว                   ผลิตโดย                 กลุ่มเกษตร

 

 

 

หมู่ที่ ๖ บ้านซับกระโซ่

ประวัติชุมชน

                   สมัยก่อนได้มีนายเที่ยง  กระโจมพล  และนายเติม  ฉิมใจงาม  เข้ามาจับจองพื้นที่  เพื่อใช้ทำมาหากินและได้เข้าป่าเพื่อล่าสัตว์  ณ สถานที่แล้วไปเจอแหล่งน้ำไหลตลอดปี  (ชาวบ้านเรียกว่า น้ำซับ)  และพบเห็น  ตัวกระโซ่  ได้ลงมากินน้ำที่ซับดังกล่าว  จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านซับกระโซ่  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  และซับที่กล่าวก็ใช้เป็นแหล่งน้ำประปาภูเขาในปัจจุบัน                  

          ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่  5,250  ไร่ หรือ - ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะ เป็นพื้นที่ทำกินมีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้าน

มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านเขาพลวง  หมู่ที่  ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน

                    ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านซับผุด      หมู่ที่  14  ตำบลยางสาว

                    ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านวังตะพาบ  หมู่ที่  12  ตำบลโคกปรง

                    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านน้ำอ้อม     หมู่ที่  ตำบลยางสาว                    

          ประชากร

                    ชาย      280    คน      หญิง   284   คน                   รวม    564    คน

          ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

          1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นางยุพิน  ไชโย           ที่อยู่  118  หมู่ที่  6  ตำบลยางสาว

                         มีความสามารถด้าน           นวดแผนโบราณ

(2)  ชื่อ  นายแป  ซึมรัมย์          ที่อยู่  53  หมู่ที่  6  ตำบลยางสาว

                   มีความสามารถด้าน       พืชสมุนไพร

          ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

(1)  ชื่อ นายประเสริฐ  ว่องไว      ที่อยู่  156  หมู่ที่  ตำบลยางสาว

                          มีความสามารถด้าน           อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

(2)  ชื่อ  นายสมพงษ์  วันยาสิงห์   ที่อยู่  164    หมู่ที่  ตำบลยางสาว

                         มีความสามารถด้าน           อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไทย       

          งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า      เป็นต้น  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายปรีชา  ปานม่วง      ที่อยู่  29  หมู่ที่  6  ตำบลยางสาว    

                        มีความสามารถด้าน  จักสาน  เช่น ตะกร้า,  เข่ง

          (2)  ชื่อ  นายแดง  สุดทำนอง    ที่อยู่  173  หมู่ที่  ตำบลยางสาว 

                         มีความสามารถด้าน           ช่างไม้

         

 

ผู้มีความสามรถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายดำเนิน  แสงเงิน      ที่อยู่  210  หมู่ที่  6  ตำบลยางสาว    

                        มีความสามารถด้าน  การปรับใช้เทคโนโลยี

(2)  ชื่อ  นายยุ้ย  ทองมูล          ที่อยู่  28  หมู่ที่  ตำบลยางสาว 

                        มีความสามารถด้าน  การเพาะปลูก

          5  ผู้มีความสามารถด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นางส้มจีน  ฉิมสกุล       ที่อยู่  57/2  หมู่ที่  ตำบลยางสาว

                         มีความสามารถด้าน           การแช่อิ่ม

(2)  ชื่อ  นางสำเนียง  ว่องไว       ที่อยู่  159  หมู่ที่  ตำบลยางสาว  

                         มีความสามารถด้าน           การแช่อิ่ม

          ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายทองสุข  โพธิ์บ่าย    ที่อยู่.  62  หมู่ที่  ตำบลยางสาว   

                        มีความสามารถด้าน  โหราศาสตร์

          (2)  ชื่อ  นายลิ้ง  วังอินทร์         ที่อยู่.  160  หมู่ที่  ตำบลยางสาว   

                        มีความสามารถด้าน            ความเชื่อ  ไสยศาสตร์

          ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    1  ทักบาตรเทโว

                    2  ทำบุญกลางบ้าน

                    3  สงกรานต์  สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  ช่วงวันที่  13-14  เมษายน ของทุกปี

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

                    ชื่อผลิตภัณฑ์....................-..................................ผลิตโดย.................-...............................

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที่ 7 บ้านน้ำอ้อม

ประวัติชุมชน

                   บ้านน้ำอ้อม”  เดิมคนในหมู่บ้านย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอบึงสามพัน  และอำเภอหนองบัว     โดยมีนายสาลี  พิษเกษม  เป็นผู้นำพามาสร้างบ้านเรือนจับจองที่ดิน  เมื่อปี  พ.ศ.  2518  โดยขึ้นอยู่กับบ้าน      โคกกรวด  หมู่ที่  เดิมเป็นตำบลน้ำร้อน  ต่อมาได้แยกเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2527  เดิมเป็นหมู่ที่  16  ตำบลนำร้อน  ต่อมาได้แยกเป็นตำบลยางสาว  บ้านน้ำอ้อมเป็นหมู่ที่  แยกตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2527    มีนายสาลี  พิมเกษม  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  และเกษียณอายุครบ 60 ปี  ต่อมามีนายอุดม  แย้มพจนา เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2533  จนถึงปี พ.ศ.  2552  ก็ได้เสียชีวิต  ต่อมามี  นายจำลอง  สมัครการ             เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน                                                                       

ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่  4,250  ไร่  หรือ  -  ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะ เป็นภูเขาและที่ราบสูงมีห้วยวังบอน      และห้วยน้ำอ้อม  ไหลผ่านคดเคี้ยว  ในหมู่บ้าน

มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านซับไทร  ตำบลสระแก้ว  อำเภอบึงสามพัน

          ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านตะเคียนโพรง  หมูที่  12  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านปรางมะค่า  บ้านวังใหญ่  ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านซับกระโซ่  หมู่ที่ 6  และบ้านซับเจริญ  หมู่ที่  13  ตำบลยางสาว

                                               

          ประชากร

ชาย      139   คน       หญิง      151   คน      รวม       290   คน

          ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

                    1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นางวันทนา  คุณริยา  ที่อยู่        9  หมู่ที่  7  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน  ยาสมุนไพรต้านโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น

(2)  ชื่อ  นายสุทธิ  พิมเกษม   ที่อยู่         12  หมู่ที่  7  ตำบลยางสาว

                         มีความสามารถด้าน  ยาสมุนไพรต้านโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น

          2  ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

 (1)  ชื่อ นายมะลิ  พิมเกษม  ที่อยู่          8   หมู่ที่  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน  ช่างไม้,  หัตถกรรม,  จักสาน

(2)  ชื่อ...................................-.....................ที่อยู่.......................-............................................  

      มีความสามารถด้าน.........................................................-...............................................

          3  งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า  เป็นต้น  ได้แก่

(1)  ชื่อ..............................-.....................ที่อยู่.......................-.................................................  

      มีความสามารถด้าน........................................................-.................................................

(2)  ชื่อ................................-.....................ที่อยู่.......................-...............................................  

      มีความสามารถด้าน......................................................-...................................................

                   ผู้มีความสามรถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายระนอง  ศรีทา   ที่อยู่         18  หมู่ที่  7  ตำบลยางสาว    

      มีความสามารถด้าน  การเพาะปลูก  ขยายกิ่งพันธุ์

 (2)  ชื่อ...................................-.....................ที่อยู่.......................-.....................................................  

      มีความสามารถด้าน............................................................-......................................................

          ผู้มีความสามารถด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่

(1)  ชื่อ................................-.....................ที่อยู่.......................-...............................................  

      มีความสามารถด้าน..................................................-......................................................

(2)  ชื่อ...............................-.....................ที่อยู่.......................-................................................   

      มีความสามารถด้าน.....................................................-...................................................

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

(1)  ชื่อ...................................-.....................ที่อยู่.......................-............................................  

      มีความสามารถด้าน.................................................-......................................................

(2)  ชื่อ...................................-.....................ที่อยู่.......................-............................................  

                        มีความสามารถด้าน...................................................-......................................................

ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    1  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน

                   2  บวงสรวงเจ้าพ่อในวันขึ้น  ค่ำ เดือน 6

                   3  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์               

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

                    ชื่อผลิตภัณฑ์  ทำไม้กวาด       ผลิตโดย  กลุ่มแม่บ้านน้ำอ้อม

 

 

 

หมู่ที่ 8 บ้านโคกกรวดเหนือ

ประวัติชุมชน

                   บ้านโคกกรวด  ที่ชาวบ้านเรียกว่า  บ้านโคกกรวด  เพราะว่าบ้านตั้งอยู่บนโคกและ    มีแต่ก้อนกรวดเล็กๆ  เป็นจำนวนมาก  ดินจะมีขุดยากมาก  เมื่อปี  พ.ศ.  2510  หมู่บ้านโคกกรวด  ยังเป็นป่าดงอยู่  มีบ้านอยู่  1  หลัง  คือ  บ้านนายทอง  นางผัน  ตั้งอยู่ข้างสระวัด  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  2513  กลุ่มนายหาดเพชรอินทร์  ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่อีก   3  หลัง  มาตั้งบ้านเรือนอยู่ฟากหมู่บ้านไทยเจริญ  รวมเป็น  4  หลัง  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  2514  กลุ่ม    นายคิด  ได้ย้ายเข้ามาอยู่ทางด้านทิศตะวันตก  ของหมู่บ้านโคกกรวด  เขาเรียกว่า  คลองสำโรง  อีก  10  หลัง  ต่อมามีกลุ่มนายเนียม  โสมะภี  ย้ายเข้ามาอีก  8  หลัง  แล้วต่อมาปี  พ.ศ.  2515  จนเป็นหมู่บ้านใหญ่  เมื่อเป็นหมู่บ้านใหญ่  ก็เริ่มมีความเจริญมากขึ้น  บ้านโคกกรวดเป็น  หมู่บ้านโคกกรวด”  ในความดูแลของผู้ใหญ่  หลั่น  ยิ้มณรงค์  ซึ่งขึ้นอยู่กับหมู่ที่  3  ตำบลน้ำร้อนและเมื่อประมาณ ปี  พ.ศ.  2516   ได้แต่งตั้ง  นายเสาร์  ดาระ  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 3  ตำบลน้ำร้อน  เมื่อปี  พ.ศ.  2515  ได้เริ่มสร้างวัด  โดยนายผันและนายปุ๋ย  สุนทรโชค  ได้ยกที่ดินให้จำนวนหนึ่งได้มีพระมาจำวัดอยู่หลายองค์ด้วยกัน  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2517  ได้ตั้งโรงเรียนบ้านโคกกรวด  โดยนายสมคิด  นาดี  ได้บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน  มีเนื้อที่ประมาณ  9  ไร่  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  2517  ได้ตั้งโรงเรียนบ้านโคกกรวด  ได้แยกจากหมู่ที่  3  ตำบลน้ำร้อน  ออกมาเป็น     หมู่ที่  10  ตำบลน้ำร้อน  ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน มีผู้สมัคร  2  คน  คือ 

                   1.  นายเสาร์  ดาระ  และ  2. นายจุมรี  ปั้นเอี่ยม  มีการเลือกตั้งแบบเปิดเผย  โดยให้ชาวบ้านเข้าแถวผลปรากฏว่า  นายเสาร์  ดาระ  ชนะการเลือกตั้ง  ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  10  ของตำบลน้ำร้อน    ในสมัยนั้น

                   ต่อมา  ตำบลน้ำร้อน  ได้แยกตำบลออกมาเป็นตำบลยางสาว  มีหมู่บ้านอยู่  8  หมู่บ้าน  ได้แก่  1.  บ้านยางสาว  2.  บ้านโนนสง่า  3.  บ้านวังวัด  4.  บ้านเขาสูง  5.  บ้านซับตะแบก  6.  บ้านซับกระโซ่  7.  บ้าน น้ำอ้อม  8.  บ้านโคกกรวด  โดยมีกำนันสงบ  ลีสินลา ได้รับเลือกเป็น  กำนันตำบลยางสาว  ในสมัยนั้น  ต่อมาปี  พ.ศ.  2520  ผู้ใหญ่เสาร์  ดาระ  ได้หมดวาระลง  และมีการเลือกตั้งใหม่  ในสมัยนั้น นายสำราญ  ชัยรัตน์  ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกกรวด

                             ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  2537  นายสำราญ  ชัยรัตน์  ได้รับเลือกตั้งเป็น กำนันตำบลยางสาว  แทนนายสงบ  ลีสินลา  จนครบวาระลง  ต่อมาได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโคกกรวดใหม่  โดยนายสมคิด  นาดีได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่และต่อมานายสมคิด  นาดี  ได้ลาออกเพื่อมาเป็นอบต.  ในปี  พ.ศ.  2541 และนายประกอบ    อินทไชย  ไดรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่และท่านกำนันตำบลยางสาวครบวาระ  จึงได้เลือกกำนันคนใหม่และได้ท่านกำนันบุญถม  อันทะเกตุ  ได้รับเลือกเป็นกำนันจนปัจจุบันนี้  และต่อมานายประกอบ  อินทรไชย  ได้ครบวาระลง จึงได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่ขึ้นมาใหม่  ในปี  พ.ศ.  2547  นายอำนาจ คำคุณเมือง  ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  8  ตำบลยางสาว  และได้ดำรงตำแหน่งมาจนปัจจุบันนี้

                    

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่  10,129  ไร่  หรือ  162.06  ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะเป็นที่ราบสลับเชิงเขา  ดินผสมกรวดมีหินเป็นก้อนเล็กๆ  ขุดยากมาก  น้ำไหลผ่านอย่างรวดเร็ว  อุ้มน้ำได้อยู่  ไม่มีน้ำขัง

                    มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                             ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านตะเคียนโพรง       หมู่ที่  12  ตำบลยางสาว

                   ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านน้ำร้อน              หมู่ที่  2  ตำบลน้ำร้อน

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  เทือกเขารวก  เขตจังหวัดลพบุรี

                    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านหนองแดง หมู่ที่  15  และบ้านพุน้ำร้อน 

                                                       หมู่ที่  9  ตำบลยางสาว

                   ประชากร

                              ชาย      668        คน  หญิง    644      คน   รวม       1,312      คน

ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

                              1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายบุญส่ง  วงศ์ประเสริฐ            ที่อยู่    172    หมู่ที่  8   ตำบลยางสาว  

                                   มีความสามารถด้าน  นวดแผนโบราณ

                              (2)  ชื่อ  นายถาวร  ลีสินลา         ที่อยู่   56      หมู่ที่  8   ตำบลยางสาว  

                                   มีความสามารถด้าน  นวดแผนโบราณ

          2  ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายลพบุรี  ปั้นเอี่ยม       ที่อยู่     18     หมู่ที่  8   ตำบลยางสาว  

                                    มีความสามารถด้าน  สืบสานวัฒนธรรมไทย  มรรคนายก

           (2)  ชื่อ    นายตี๋ใหญ่  พรมพลอย            ที่อยู่      164    หมู่ที่  8   ตำบลยางสาว  

                                    มีความสามารถด้าน  สืบสานวัฒนธรรมไทย  มรรคนายก                 

                             งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า  เป็นต้น  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายเบี้ยว  คำมี           ที่อยู่   243       หมู่ที่  8  ตำบลยางสาว  

                                       มีความสามารถด้าน     ช่างไม้   ทำโซฟา

                             (2)  ชื่อ  นายทุเรียน  โสมะภี        ที่อยู่     8        หมู่ที่  8   ตำบลยางสาว  

                                   มีความสามารถด้าน  ช่างไม้   ทำเฟอร์นิเจอร์

                   4  ผู้มีความสามรถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายดอกรัก  อุ่นเจริญ      ที่อยู่     166   หมู่ที่  8  ตำบลยางสาว  

                                    มีความสามารถด้าน  ขยายพันธุ์มะม่วง  มะปราง

                             (2)  ชื่อ  นายวันนา   คำมี           ที่อยู่     109   หมู่ที่  8   ตำบลยางสาว  

                                    มีความสามารถด้าน  ขยายพันธุ์มะม่วง  มะปราง

                   5  ผู้มีวามสามารถด้านกรถนอมอาหาร  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นางสาม เชษฐาพร          ที่อยู่     173    หมู่ที่  8   ตำบลยางสาว  

                                   มีความสามารถด้าน  การถนอมอาหาร  ทำหน่อไม้ดอง  ทำหน่อไม้อัดปี๊ป 

                             (2)  ชื่อ  นางเพียงเพ็ญ   ปลาสร้อย   ที่อยู่     288/1 หมู่ที่  8   ตำบลยางสาว  

                                    มีความสามารถด้าน  มะม่วงดอง  อัดหน่อไม้

                   6  ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายเปรย  แก้วนวล        ที่อยู่     592   หมู่ที่  8   ตำบลยางสาว  

                                   มีความสามารถด้าน  ตั้งศาลพระภูมิ  ทำน้ำมันใส่กระดูหัก

ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                              1.  ประเพณีสงกรานต์  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  สงฆ์น้ำพระสงฆ์

                              2.  ลอยกระทง

                              3.  เข้าพรรษา - วันออกพรรษา  แห่เทียน

                             4. ประเพณีทำบุญกลางบ้าน

                             5.  บวชชีพรามณ์

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น   (OTOP)

                              1  ชื่อผลิตภัณฑ์          ไม้กวาด              ผลิตโดย           กลุ่มชาวบ้าน

                   2  ชื่อผลิตภัณฑ์        สุ่มไก่, ตะกร้า          ผลิตโดย            กลุ่มชาวบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที่ 9 บ้านพุน้ำร้อน

ประวัติชุมชน

                   บ้านพุน้ำร้อน  หมู่ที่  9  ในขณะนั้น  ได้มีนายปุ๋ย  สุนทรโชค  ได้เข้ามาทำไร่ซึ่งในขณะนั้น    ได้เป็นป่าทึบ  จึงได้พบกับบ่อน้ำร้อนและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านพุน้ำร้อนและเวลาต่อมาได้มีชาวบ้านย้ายเข้ามาสร้างบ้านเรือนกันมากขึ้น  จึงได้แยกหมู่บ้านจากบ้านโคกกรวด  หมู่ที่  8  ตำบลยางสาวในปี  พ.ศ.  2539  เป็นหมู่ที่  9  บ้านพุน้ำร้อน  โดยมีนายบัวลอย  ทองปลิว  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  จนถึงปัจจุบัน  ประชาชนสวนใหญ่ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านเฉลียงลับ  ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและชาวบ้านส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม

          ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่  2,388  ไร่  หรือ  2.5  ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  มีภูเขาล้อมรอบเหมาะสำหรับทำเกษตรกร  แต่แหล่งน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร

          มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านซับตะแบก          หมู่ที่  5  ตำบลยางสาว

          ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านหนองแดง           หมู่ที่  15  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านตะเคียนโพรง       หมู่ที่  12  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านวังวัด                หมู่ที่  3  ตำบลยางสาว

          ประชากร

ชาย               162     คน      หญิง    161     คน      รวม       323      คน

ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

                             1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายปุ่น  กันยาประสิทธิ์    ที่อยู่    40     หมู่ที่  9   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  เรื่องยาสมุนไพร

                             (2)  ชื่อ  นายดำ  เรียงกาทิพย์       ที่อยู่   16      หมู่ที่  9   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  นวดแผนโบราณ

          2  ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายสุขสันต์  โฉมวันดี      ที่อยู่     12              หมู่ที่  9   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  ประเพณีท้องถิ่น

           (2)  ชื่อ    นายหนัด  ทองปลิว      ที่อยู่      8     หมู่ที่  9   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม                      

                  

 

 

 

งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า

เป็นต้น  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ    นายสมาน  หอมสิงห์ทอง ที่อยู่   39        หมู่ที่  9   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน     จักสาน

                             (2)  ชื่อ  นายสมจิตร โรจนันท์       ที่อยู่     63      หมู่ที่  9   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  จักสาน

                   4  ผู้มีความสามารถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายบัวลอย  ทองปลิว      ที่อยู่     1        หมู่ที่  9   ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  การเพาะปลูก

                             (2)  ชื่อ  นายไกรทอง  ทองปลิว     ที่อยู่     9        หมู่ที่  9   ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี

                   5  ผู้มีความสามารถด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นางบัวไร  ถิ่นน้ำใส         ที่อยู่     29      หมู่ที่  9   ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  การถนอมอาหาร 

                             (2)  ชื่อ  นางบัว  ทองปลิว           ที่อยู่     20      หมู่ที่  9   ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  ถนอมอาหาร

                   6  ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายปุ่น  กันยาประสิทธิ์    ที่อยู่     40      หมู่ที่  9   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  ไสยศาสตร์

                              (2)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่........................-.........................................

                 มีความสามารถด้าน............................................-..............................................

ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          1.  กวนข้าวทิพย์

          2.   ทำบุญเดือนหก  (ทำบุญกลางบ้าน)

                    3.  ประเพณีสงกรานต์  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

                    ชื่อผลิตภัณฑ์......................-....................................ผลิตโดย...........................-.......................

 

 

 

 

 

หมู่ที่ 10 บ้านโนนสง่า

ประวัติชุมชน

                   เมื่อประมาณ  พ.ศ.  2500  ได้มีราษฎรจากหลายจังหวัด  มาตั้งหลักปักฐานทำมาหากิจ  บริเวณที่ราบลุ่ม  และเนินเขาแห่งนี้เพราะเป็นพื้นที่ ที่อุดมสมบูรณ์  มีลำน้ำไหลผ่านตลอดปี  ชื่อคลองยางสาว  และได้รวมตัวกันตั้งหมู่บ้านบนเนินเขาแห่งนี้ชื่อว่า  บ้านโนนกระเลน  เพราะที่เนินแห่งนี้มีกะเลนเยอะมาก (เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายกระรอก ) และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามภาษาราชการว่า  “บ้านโนนสง่า” หมู่ที่  ขึ้นกันตำบลน้ำร้อน  ต่อมาปี  พ.ศ.  2528  ได้แยกออกมาจากตำบลน้ำร้อนเป็นตำบลยางสาว  ชื่อหมู่บ้านโนนสง่า  หมู่ที่  และต่อมาปี  พ.ศ. 2541  บ้านโนนสง่าได้แยกออกมาเป็น  2 หมู่  หมู่ที่แยกออกมา  คือ       บ้านโนนสง่า  หมู่ที่  10  ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านโนนสง่าที่  10  มีดังนี้

                   1.  นายชาย  พิบูลย์   ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2541 -2551

                   2.  นายน้อม  สักพุ่ม  ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ.  2551-  ปัจจุบัน                                      

          ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่  5,625  ไร่  หรือ  9  ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  และมีเนินเขามีลำคลองไหลผ่าน  สาย  คือ คลองยางสาวและคลองน้อย  ซึ่งไหลจากเขตรอยต่อชัยภูมิและในพื้นที่มีภูเขาเรียงราย  ลักษณะเป็นภูเขาไฟ  ลูก  คือ เขาหวด  เขาน้อย  เขาฝาง  เขานอกขอด  และเขาพรม  พื้นที่ภูเขามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  80 %  มีป่าไม้ที่เป็นสมุนไพรจำนวนมากคือ ต้นฝาง  อยู่ที่เขาฝางและกลอย

มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านโนนสง่า             หมู่ที่  ตำบลยางสาว

ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านโคกสำราญ         หมู่ที่  ตำบลยางสาว

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านยางสาว             หมู่ที่  ตำบลยางสาว

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านนาสามัคคี           หมู่ที่  ตำบลโคกปรง  

ประชากร

ชาย      325    คน      หญิง   324   คน         รวม    649    คน

ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

                    1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายชาย  พิบูลย์            ที่อยู่   100    หมู่ที่  10  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน           รักษากระดูกโดยการใช้น้ำมัน

(2)  ชื่อ  นางแสงจันทร์ โยวะผุย     ที่อยู่  26       หมู่ที่ 10  ตำบลยางสาว

                         มีความสามารถด้าน           การจับและนวดแผนไทย

          2  ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายบุญจันทร์  งามตา   ที่อยู่  21         หมู่ที่  10  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน           ประเพณีต่างๆ  เช่น  ทำบุญมหาชาติ,  ทำบุญหลักบ้าน 

(2)  ชื่อ  นายกรม  แวนราช         ที่อยู่  61       หมู่ที่  10  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน           ประเพณี  บุญบั้งไฟ,  ทำบุญมหาชาติ   

          3  งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า      เป็นต้น  ได้แก่

(1)  ชื่อ นายจำเนียร  แสงนวล    ที่อยู่  70         หมู่ที่  10  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน           ช่างปูน  ช่างไม้  ช่างเฟอร์นิเจอร์

(2)  ชื่อ  นางมยุรี  สักพุ่ม           ที่อยู่  148      หมู่ที่  10  ตำบลยางสาว

                         มีความสามารถด้าน           เย็บผ้า,  ทอผ้า

          4  ผู้มีความสามรถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายสวัสดิ์  ภูป้อง          ที่อยู่  101     หมู่ที่  10  ตำบลยางสาว    

      มีความสามารถด้าน           การเพาะปลูก  ขยายพันธุ์พืช

(2)  ชื่อ  นายสุภา  ศรีกุล                     ที่อยู่  47        หมู่ที่  10  ตำบลยางสาว 

                         มีความสามารถด้าน           ขยายพันธุ์และปรับใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร

          5  ผู้มีความสามารถด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นางมะลิ  แวนราช          ที่อยู่  61       หมู่ที่  10  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน           ทำอาหาร  ถนอมอาหาร

 (2)  ชื่อ  นางทองใบ  บุญสี         ที่อยู่  14        หมู่ที่  10  ตำบลยางสาว  

                         มีความสามารถด้าน           ทำอาหาร  ถนอมอาหาร

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายกรม  แวนราช        ที่อยู่61       หมู่ที่  10  ตำบลยางสาว   

      มีความสามารถด้าน           โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์

(2)  ชื่อ  นายประเสริฐ  ทองดี       ที่อยู่82      หมู่ที่  10  ตำบลยางสาว   

      มีความสามารถด้าน           โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    1  ทำบุญมหาชาติ

                   2  ทำบุญเสาหลักบ้าน

3  แห่บั้งไฟ,  แห่นางแมว          

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

                     ชื่อผลิตภัณฑ์....................-..................................ผลิตโดย.................-.............................

 

 

 

 

 

 

หมู่ที่ 11 บ้านสวนยาใหญ่ 

ประวัติชุมชน

                   บ้านสวนยาใหญ่  หมู่ที่  11  ตำบลยางสาว  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แยกออกมาจาก  หมู่ที่  4  ตำบลยางสาว  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2542 โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก  คือ  นายสมัย  ภิรมกิจ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  พ.ศ.  2542  จนถึงปัจจุบัน       ความเป็นมาของบ้านสวนยาใหญ่  เมื่อก่อนได้กล่าวขาลกันมาว่าเดิมที  นายโภค  เป็นคนแรกที่เข้ามาอยู่อาศัยก่อนและได้เห็นต้นยางใหญ่  จำนวน  2  ต้น  นายโภค  จึงได้ชวนพี่  น้อง  เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกัน  จำนวน     5  ครัวเรือน  โดยที่นายโภค  ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านสวนยาใหญ่  จนมีพี่น้องมาอยู่กันนานจนถึงปี  2542  จึงได้ขอแยกหมู่บ้านเป็นบ้านสวนยาใหญ่ถึงปัจจุบัน                  

          ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่  2,097  ไร่  หรือ  5.29  ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา  มีป่าชุมชนหรือภูเขา  มีต้นไม้  หลายชนิด  มีไม้ไผ่  ไม้ประดู่  ไม้แดง  ไม้ท่อน  เป็นต้น  เป็นพื้นที่ทำการเกษตร  จำนวน  1047  ไร่

          มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านวังตะพาบ  หมู่ที่  13  ตำบลโคกปรง

          ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านเขาสูง      หมู่ที่   4   ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านซับบาดาล หมู่ที่  16  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านวังเตือน    หมู่ที่  11  ตำบลโคกปรง

          ประชากร

ชาย               77      คน      หญิง    95      คน       รวม       172      คน

ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

                    1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายอินทร์คำ  ราชโสม  ที่อยู่     44  หมู่ที่  11 ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  หมอเป่าพื้นบ้าน

                             (2)  ชื่อ  นายเชื้อไทย  ราชโสม  ที่อยู่   40  หมู่ที่  11 ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  หมอดูลายมือ

          2  ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายบุญเถิง  ปะโสทานัง  ที่อยู่  60  หมู่ที่  11 ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  ประเพณีท้องถิ่น  เป่าแคน

                             (2)  ชื่อ  นายถนอม  อาบไธสงค์  ที่อยู่  11  หมู่ที่  11 ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  วัฒนธรรม                                   

         

 

 

งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า 

เป็นต้น  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นางมะลิ  มั่นดี  ที่อยู่  34  หมู่ที่  11 ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  การทอผ้า  งานจักสานต่างๆ

                             (2)  ชื่อ  นายสมพร  ชุมกว้าง  ที่อยู่   73  หมู่ที่  11 ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  การทอผ้า

          4  ผู้มีความสามารถด้านการเกษตร  เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายสมัย      ภิรมกิจ  ที่อยู่  10  หมู่ที่  11 ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  การเพาะปลูก  การขยายพันธุ์ข้าวโพด

                             (2)  ชื่อ  นายประมวล  ภิรมกิจ  ที่อยู่  31  หมู่ที่  11 ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  ทำปุ๋ยอินทรีย์และสารกำจัดแมลง

          5  ผู้มีความสามารถด้านกรถนอมอาหาร  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นางสำเภา  ภิรมกิจ  ที่อยู่  31  หมู่ที่  11 ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  ทำปลาร้า

                             (2)  ชื่อ  นางป่อง  ชำนาญดี  ที่อยู่   หมู่ที่  11 ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  ทำหน่อไม้ดอง

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายเชื้อไทย  ราชโสม  ที่อยู่  40  หมู่ที่  11 ตำบลยางสาว  

มีความสามารถด้าน  หมอดู

          (2)  ชื่อ...........................-.............................ที่อยู่..............................-........................

                                  มีความสามารถด้าน............................................-.................................................

 ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    1.  ทำบุญกลางบ้านเป็นประจำทุกปี

          2.  เลี้ยงพ่อปู่กลางบ้าน  วันขึ้น  6  ค่ำ  เดือน  6   ของทุกปี

          3รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุวันสงกรานต์ทุกปี

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น   (OTOP)

                    ชื่อผลิตภัณฑ์.............................-...........................ผลิตโดย..........................-..................

 

 

 

 

 

 

หมู่ที่ 12 บ้านตะเคียนโพรง

ประวัติชุมชน

                   บ้านตะเคียนโพรง  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2518  โดยนายอ๊อด  แก้วโต  ได้อพยพย้ายมาตั้งรกรากอยู่ก่อนโดยมีนายเสาร์ ดาระ  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ตำบลน้ำร้อน  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  ต่อมาได้แยกจากตำบลน้ำร้อนมาเป็นตำบลยางสาว  เมื่อปี พ.ศ.  2530  ขึ้นอยู่กับหมู่ที่  8      บ้านโคกกรวด และแยกมาเป็นหมู่ที่  12  เมื่อปี พ.ศ.  2542  ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายใจ  แก้วโต  และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน  คือ  นายจาง  แก้วโต  เมื่อปี พ.ศ.  2544 บ้านตะเคียนโพรงห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว  ประมาณ  9  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอวิเชียรบุรี  ประมาณ  30  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  106  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทำมาหากินประมาณ  4,000  ไร่  อีกประมาณ  1,100  นา       เป็นเขตติดต่อป่าสงวน  บ้านตะเคียนโพรง  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกข้าวโพด)  และทำนาเป็นบางส่วน                                                                       

          ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่  4,000  ไร่   หรือ   -  กิโลเมตร  มีลักษณะ เป็นที่ราบชื้น  พื้นที่ราบสูง  มีภูเขาซับซ้อนและมีป่าไม้นานาพันธ์  มีสัตว์ป่านานาชนิด  มีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ในป่าและตามหุบเขาหลายแห่ง     มีผลไม้ป่าที่บริโภคได้หลายชนิด 

มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านน้ำอ้อม    หมู่ที่  ตำบลยางสาว

          ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านโคกกรวด  หมู่ที่  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ป่าไม้อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านพุน้ำร้อน  หมู่ที่  ตำบลยางสาว                     

          ประชากร

ชาย      226    คน      หญิง   206    คน        รวม    432   คน

 ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

                    1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายประสงค์  สีทานอน            ที่อยู่   หมู่ที่  12  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน           ยาสมุนไพร  เป่า

(2)  ชื่อ  นางกุหลาบ  สิงห์ทอง              ที่อยู่   78  หมู่ที่ 12  ตำบลยางสาว

                         มีความสามารถด้าน           นวดแผนไทย

          ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายสมาน  ปล้องทอง              ที่อยู่  59  หมู่ที่  12  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน           ผู้นำทางศาสนา

(2)  ชื่อ  นางสมบูรณ์     ศรีลา             ที่อยู่  95  หมู่ที่  12  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน           สวดมนต์  ถือศีล  ภาวนา                   

          3  งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า      เป็นต้น  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายชูศักดิ์  เพ็งพึ่ง                  ที่อยู่  63  หมู่ที่  12  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน           โต๊ะ,  เก้าอี้,  เตียงนอน

(2)  ชื่อ  นายบุญมี  เขียววุฒิ                ที่อยู่  95  หมู่ที่  12  ตำบลยางสาว

                        มีความสามารถด้าน  จักสาน,  ถักไม้กวาด     

          4  ผู้มีความสามารถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายเหิม  นามโคกสูง               ที่อยู่  30  หมู่ที่  12  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน           การเพาะปลูก,  ขยายพันธุ์

(2)  ชื่อ  นายสนั่น  พลชา                   ที่อยู่  70   หมู่ที่  12  ตำบลยางสาว

                        มีความสามารถด้าน  ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ        

ผู้มีความสามารถด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นางเพ็ชร  งามสมศักดิ์             ที่อยู่  หมู่ที่  12  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน  ทำหน่อไม้ดอง  ขนมพื้นบ้าน  ขนมชาววังต่างๆ

(2)  ชื่อ  นางเบ้า  ปล้องทอง                ที่อยู่  39  หมู่ที่  12  ตำบลยางสาว  

                         มีความสามารถด้าน  มะม่วงกวน  แปรรูปผลไม้ต่างๆ

          ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นางสาวสุรีรัตน์  สิงห์ทอง          ที่อยู่.  77  หมู่ที่  12  ตำบลยางสาว   

      มีความสามารถด้าน  โหราศาสตร์ 

(2)  ชื่อ  นายสนธยา  แหยมนุช             ที่อยู่.  46  หมู่ที่  12  ตำบลยางสาว   

      มีความสามารถด้าน  โหราศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    1  อาบน้ำผู้สูงอายุในวันสงกรานต์  14  เมษายน  ขอทุกปี

          2  จัดขบวนแห่เทียนวันเข้าพรรษา,  ทำบุญตัดบาตในวันสำคัญทางศาสนา

                    3  ทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมวันพ่อวันแม่ (ถางหญ้าริมถนนและปลูกต้นไม้

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

ชื่อผลิตภัณฑ์   ถักไม้กวาดดอกหญ้า    ผลิตโดย  นางสมหมาย  กองทรัพย์

                    2  ชื่อผลิตภัณฑ์   สานตะกร้า        ผลิตโดย  นายบุญมี  เขียววุฒิ                                          3  ชื่อผลิตภัณฑ์   โต๊ะ,  เก้าอี้,  เตียงนอน  ผลิตโดย  นายชูศักดิ์  เพ็งพึ่ง

 

 

 

หมู่ที่ 13 บ้านซับเจริญ

ประวัติชุมชน

                   มีนายเติม  ฉิมใจงาน  และนายเที่ยง  กระโจมพล  ทั้งสองครอบครัวซึ่งย้ายมาจาก  หมู่ที่  ตำบลน้ำร้อน  มาตั้งรกรากทำมาหากินก่อนและมีพี่ๆ น้องๆ เข้ามาอยู่ด้วยกันหลายครอบครัว  รวมทั้งพี่น้องถิ่นอื่นมาจากหลายๆ  จังหวัด  ได้ตั้งกลุ่มบ้านขึ้นมาชื่อว่า  บ้านเหวมัทรี  ต่อมาได้เปลี่ยนหมู่บ้านเป็น     บ้านซับกระโซ่  ซึ่งอยู่ในการปกครองของ  หมู่ที่  มีผู้ใหญ่ผิว  แจ้งสุข  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ต่อมาได้เลือกตั้งนายพิมพ์  ปานม่วง  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่สอง  และเมื่อปี พ.ศ.  2544  จึงได้แยกหมู่บ้านใหม่         ชื่อ  บ้านซับเจริญ  หมู่ที่  13  ตำบลยางสาว  มีนายสามารถ  สาลี  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ต่อมาจึงได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่  ได้ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายสมควร  กลิ่นชมภู  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน              

           ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่  13,536   ไร่  หรือ  -  ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะ เป็นภูเขาและหินเป็นส่วนใหญ่บางส่วนราบลุ่ม  ชาวบ้านส่วนมากทำการเกษตร (ไร่ข้าวโพด)  เป็นที่โล่ง  อากาศดี  เย็นสบาย  ปลอดโปร่ง  ฤดูร้อนไม่ค่อยร้อนมากนักเพราะเป็นที่โล่งอากาศดี

มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านซับไทร  หมู่ที่  5  ตำบลสระแก้ว

          ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านซับไทร  หมู่ที่  ตำบลสระแก้ว

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านน้ำอ้อม  หมู่ที่  7  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านน้ำเดือด  หมู่ที่  12  ตำบลโคกปรง                     

          ประชากร

                    ชาย      211    คน      หญิง   201   คน         รวม    412    คน

          ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

                    1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายแกะ  สิงห์คอน       ที่อยู่     46      หมู่ที่  13  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน  ทำน้ำมันประสานกระดูก

                   (2)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่.........................-.........................................

      มีความสามารถด้าน..................................................-........................................... 

          ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นายประเสริฐ   เวชบุญ  ที่อยู่     60/1    หมู่ที่  13  ตำบลยางสาว

                         มีความสามารถด้าน  .ให้ความรู้และแนะนำด้านศาสนาพิธีทางศาสนา              

 (2)  ชื่อ  นายสมศรี  แก้วศรีทา  ที่อยู่      2/2       หมู่ที่  13  ตำบลยางสาว

                         มีความสามารถด้าน  .ให้ความรู้และแนะนำด้านศาสนาพิธีทางศาสนา    

         

 

งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า  เป็นต้น  ได้แก่

(1)  ชื่อ นายเตือน  ฉิมใจงาม  ที่อยู่         16/2      หมู่ที่  13  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน  .การจักสาน

(2)  ชื่อ  นายบุญหลาย  ที่อยู่      2/1       หมู่ที่  13  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน  .ช่างไม้,  ช่างปูน,  งานจักสาน

          4  ผู้มีความสามารถด้านเกษตร  เช่น  การเพาะปลูก  ขยายพันธุ์  การปรับเทคโนโลยี  ได้แก่

 (1)  ชื่อ  นายสมควร  กลิ่นชมภู  ที่อยู่     44        หมู่ที่  13  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน  .ขยายพันธ์จิ้งหรีด

                   (2)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่.........................-.........................................

      มีความสามารถด้าน..................................................-........................................... 

                   5   ผู้มีความสามารถด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่

 (1)  ชื่อ  นายสมบุญ  กลิ่นชมภู  ที่อยู่      205       หมู่ที่  13  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน  .มะม่วงกวน

                   (2)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่.........................-.........................................

      มีความสามารถด้าน..................................................-........................................... 

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

(1)  ชื่อ  นางทองจันทร์  แก้วศรีทา  ที่อยู่            2/2       หมู่ที่  13  ตำบลยางสาว

      มีความสามารถด้าน..................................................-........................................... 

                   (2)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่.........................-.........................................

      มีความสามารถด้าน..................................................-...........................................

ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    1  ทำบุญกลางบ้าน

                    2  เลี้ยงศาลปู่ - ย่า       

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

                     ชื่อผลิตภัณฑ์....................-.................................ผลิตโดย.................-...............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที่ 14 บ้านซับผุด

ประวัติชุมชน

                   เมื่อปี  พ.ศ. 2512  คุณพ่อพรหม  แม่ทรัพย์  เกิดชัยภูมิ,  นายดอกไม้  คล่องแคล่ว          และพ่อพัน   สิมาชัย  ได้มาดูทำเลเพื่อทำมาหากิน  น้ำคือชีวิต....ได้พบแหล่งน้ำที่ไหลผุดขึ้นมาใสสะอาดและ   ยังผุดไหลออมาตลอดทั้งปี  พิจารณาว่าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค  จึงได้สร้างที่อยู่อาศัย  เรียกว่า  บ้านซับผุด  หลังจากนั้น  ได้ชวนญาติพี่น้องเข้ามาจับจองที่ดินทำมาหากิน  ซึ่งอพยพมาจากจังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครสวรรค์  เข้ามาอยู่อย่างอาศัยอย่างถาวร  ซึ่งเดิมทีรวมกับบ้านซับตะแบกขึ้นเป็น  หมู่ที่  5  มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายเรือง  คำสุพรรณ์  ต่อมาได้เสียชีวิตและได้มีการเลือกตั้งใหม่ก็ได้  นายเพชร  จันทรสอน  เป็นผู้ใหญ่บ้านจนครบวาระ  60  ปี  และได้เลือกตั้งใหม่  ปี  พ.ศ.  2542  ได้นายประสิทธิ์      อินทรรักษ์  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5  บ้านซับตะแบก  แล้วนายประสิทธิ์  อินทรรักษ์  ได้แยกออกจากหมู่ที่  5  มาเป็นหมู่ที่  14  บ้านซับผุด  เมื่อปี  พ.ศ.  2543  นายประสิทธิ์  อินทรรักษ์  ได้ครบวาระแล้วมีการเลือกตั้งใหม่  ได้นาย  สำลี  แทงกันยา  เป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน         

          ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่  10,975  ไร่  หรือ   -   ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ  ภูเขาราดชันและ    มีภูเขาล้อมรอบ   

          มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านซับกระโซ่           หมู่ที่  ตำบลยางสาว

          ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านซับตะแบก          หมู่ที่  5  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  โครงการเขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำป่าสัก

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านซับบาดาล          หมู่ที่  16  ตำบลยางสาว

           ประชากร

                    ชาย               282     คน      หญิง    251      คน     รวม       533      คน

ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

                    1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  คุณแม่พรม  โพธิดา         ที่อยู่    -       หมู่ที่  14   ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  หมอตำแย

                             (2)  ชื่อ  คุณพ่อถนอม  ศรีหาโท     ที่อยู่    -       หมู่ที่  14   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  หมอเป่ารักษาโรค

 2  ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายทองอินทร์  เดชชัยภูมิ  ที่อยู่    123            หมู่ที่  14   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  พิธีกร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

           (2)  ชื่อ    นายทองย้อย  ไชยแสน           ที่อยู่    19/2            หมู่ที่  14   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  งานพิธีต่างๆ  ในชุมชน                      

          3  งานฝีมือต่าง ๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า  เป็นต้น  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  พ่อสำรอง  ปรางชัยภูมิ   ที่อยู่    258   และคุณพ่อสวาด  กาละกูล   

                                       ที่อยู่   13  หมู่ที่  14   ตำบลยางสาว  

                                      มีความสามารถด้าน  จักสานตะกร้า,  ไทร,  เผือกกันน้ำดักปลา, 

                                      กระบอกดักหนูและตุ่น

                             (2)  ชื่อ  คุณพ่อนัส  ทองแถม      ที่อยู่    8        หมู่ที่  14   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  ช่างไม้  โต๊ะ  กระท่อม  บ้าน

          4  ผู้มีความสามรถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี    ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายพรทิพย์  เทียมชัยภูมิ   ที่อยู่    6       หมู่ที่  14   ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  การตัดตอนกิ่งพันธุ์ไม้

                             (2)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่..................................-.................................  

                             มีความสามารถด้าน.................................................-................................................. 

                   5  ผู้มีวามสามารถด้านกรถนอมอาหาร  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  คุณแม่หงวน  คงมุงคล้า     ที่อยู่    41/1            หมู่ที่  14   ตำบลยางสาว  

มีความสามารถด้าน  ทำผักดอง 

                             (2)  ชื่อ  คุณแม่หนูเล็ก  เดชชัยภูมิ   ที่อยู่    401    หมู่ที่  14   ตำบลยางสาว  

มีความสามารถด้าน  ทำผักดอง

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายถนอม  ศรีหาโท        ที่อยู่    366    หมู่ที่  14   ตำบลยางสาว  

มีความสามารถด้าน  โหราศาสตร์

                              (2)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่.........................-...............................

มีความสามารถด้าน............................................-........................................................

ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          1.  แบบผสมผสานภาคอีสารกับภาคกลาง

          2.  เข้าพรรษา  ออกพรรษา  จัดงานกฐิน ผ้าป่า

                    3.  เทศกาลวันสงกรานต์  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

                   13.1  ชื่อผลิตภัณฑ์  น้ำยาล้างจาน,  น้ำยาอเนกประสงค์,  น้ำพริกแกง,  น้ำพริกนรก,

                                              น้ำพริกเปา                                     ผลิตโดย  กลุ่มแม่บ้าน

 

 

 

หมู่ที่ 15 หนองแดง

ประวัติชุมชน

                   บ้านหนองแดง  เดิมเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์  เต็มไปด้วยปาไม้นานาชนิด  โดยธรรมชาติ  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.  2510  ได้มีราษฎร์มาจับจองพื้นที่เพื่อทำการเกษตรและก่อสร้างบ้านอยู่ที่กลุ่มนาโพธิ์  ปัจจุบันเป็นพื้นที่ทำนาและต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2514  ชาวบ้านได้ชวนกันมาปลูกบ้านอยู่บริเวณหนองน้ำ   ด้านทิศเหนือ      ซึ่งเป็นหนองน้ำและมีต้นไม้แดงอยู่เป็นจำนวนมาก  เป็นที่สังเกตได้ง่าย  จึงเป็นที่มาของ  บ้านหนองแดง  เดิมเป็นเนื้อที่ของหมู่ที่  11  ตำบลน้ำร้อน  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อในวันที่  20  ธันวาคม  2529  ได้แยกออกมาเป็นตำบลยางสาว  เป็นหมู่ที่  8  และในวันที่  8  สิงหาคม  2544  ได้แยกเป็นหมู่ที่  15  ตำบลยางสาว  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  และได้ตั้งชื่อบ้านว่า  หมู่บ้านหนองแดง  ตำบลยางสาว  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

           ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่  2,675  ไร่  หรือ  ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะเป็นที่ราบดอนและทิศตะวันตกเป็นภูเขา

          มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านพุน้ำร้อน  หมู่ที่  9  ตำบลยางสาว

          ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านโคกกรวด  หมู่ที่  8  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านโคกกรวด  หมู่ที่  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านวังวัด      หมู่ที่  ตำบลยางสาว

           ประชากร

ชาย               239     คน      หญิง    259      คน     รวม       498      คน

ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

                    1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายขาล  ปลาสร้อย        ที่อยู่    16     หมู่ที่  15   ตำบลยางสาว  

               มีความสามารถด้าน  แพทย์แผนไทย

           (2)  ชื่อ.....................-......................ที่อยู่...........................-.......................................  

                                    มีความสามารถด้าน.................................................-.........................................

 2  ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

          (1)  ชื่อ....................-.......................ที่อยู่...........................-........................................  

                                   มีความสามารถด้าน....................................................-.......................................

                             (2)  ชื่อ.....................-......................ที่อยู่.............................-......................................  

                                   มีความสามารถด้าน......................................................-....................................

         

 

งานฝีมือต่าง ๆ เช่น ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม  จักสาน  ทอผ้า  เป็นต้น 

ได้แก่

                             (1)  ชื่อ    นายเพ็ง  วงค์มั่น        ที่อยู่   76       หมู่ที่  15   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน     จักสาน

                             (2)  ชื่อ  นางดุ่ย  สาลีคำ             ที่อยู่     30    หมู่ที่  15   ตำบลยางสาว  

                 มีความสามารถด้าน  หัตถกรรม

          4  ผู้มีความสามารถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นายตุ่ย  สีหะวงค์           ที่อยู่     133    หมู่ที่  15   ตำบลยางสาว  

                มีความสามารถด้าน  ขยายพันธุ์

                             (2)  ชื่อ....................-......................ที่อยู่................................-...................................  

                                    มีความสามารถด้าน.......................................................-..................................

                   5  ผู้มีความสามารถด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ  นางเชื่อม  ปลาสร้อย       ที่อยู่     16      หมู่ที่  15   ตำบลยางสาว  

                                   มีความสามารถด้าน.............................................................................................                      (2)  ชื่อ  นางถนอม  วงศ์มั่น     ที่อยู่     76      หมู่ที่  15   ตำบลยางสาว  

                                   มีความสามารถด้าน............................................................................................  

          6  ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

                             (1)  ชื่อ     แดง  มีภู่               ที่อยู่    15         หมู่ที่  15   ตำบลยางสาว  

                                  มีความสามารถด้าน..........................................-..................................................           

(2)  ชื่อ.........................-................ที่อยู่.........................-..........................................

มีความสามารถด้าน............................................-......................................................

ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    1.  ประเพณีสงกรานต์  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 

                    2.  ทำบุญกลางบ้าน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น   (OTOP)

 ชื่อผลิตภัณฑ์             ไม้กวาด                  ผลิตโดย  กลุ่มหัตถกรรมหมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที่ 16 บ้านซับบาดาล

ประวัติชุมชน

บ้านซับบาดาล  เดิมที่เป็นกลุ่มซับบาดาล  เริ่มมาตั้งกลุ่มบ้านตั้งแต่  ปี  พ.ศ.  2508  โดยมีพ่อนิวัฒน์  ศรีกันหา ได้พาลูกหลานที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดขอนแก่น  มาจับจองที่ดินทำกินในเขตอำเภอวิเชียรบุรี  มาอยู่ร่วมกันกับพ่ออ๊อก  นาเลิง,  พ่อหมุน  รัตนวรรณ์  ก็ได้มีลูกหลานย้ายมาอยู่เพิ่มขึ้นหลายหลังคาเรือน  เดิมที่พ่อบัวผัน  ศรีกันหา,  พ่ออ๊อก  นาเลิง,  พ่อหมุน  รัตนวรรณ์  ได้มาพบแหล่งน้ำซับเป็นแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งน้ำซับที่ใช้กันอาบมาจนทุกวันนี้  ต่อมาลูกหลานได้สร้างบ้านเรือนเพิ่มขึ้น  เมื่อปี  พ.ศ.  2549  ได้แยกออกจากบ้านเขาสูง  หมู่ที่  4  มาเป็น  หมู่ที่  16  บ้านซับบาดาล  ตำบลยางสาว  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกและคนปัจจุบัน คือ นายสมหมาย  เชิดชู

ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่ 5,000  ไร่  หรือ  ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา  ถนนในหมู่บ้านเป็นลูกรัง  การปกครองหมู่บ้านแบ่งเป็นคุ้ม  แต่ละคุ้มมีหัวหน้าดูแลและมีคณะกรรมการ

          มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านวังตะพาบ  หมู่ที่  13  ตำบลโคกปรง

          ทิศใต้              ติดต่อกับ  บ้านเขาสูง     หมู่ที่  4  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านซับบาดาล หมู่ที่  16  ตำบลยางสาว

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านเขาสูง     หมู่ที่  11  ตำบลโคกปรง

          ประชากร

                     ชาย              115     คน      หญิง    130      คน   รวม       245      คน

ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

                    1  แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน  ได้แก่

                     (1)  ชื่อ  นายสุภาพ  อิทธุสินธ์      ที่อยู่    61     หมู่ที่    16      ตำบลยางสาว  

       มีความสามารถด้าน               นวดแผนไทย

                    (2)  ชื่อ                -              ที่อยู่       -    หมู่ที่.......................-...................                                      

       มีความสามารถด้าน.......................................-........................................................

 ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น  ได้แก่

                     (1)  ชื่อ  นายน้อย  ศรีกันหา        ที่อยู่    25     หมู่ที่    16      ตำบลยางสาว  

       มีความสามารถด้าน                    ประเพณีท้องถิ่น

                    (2)  ชื่อ                -              ที่อยู่       -    หมู่ที่.......................-...................                                      

       มีความสามารถด้าน.......................................-........................................................

                  

 

 

งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม จักสาน ทอผ้า  เป็นต้น  ได้แก่

                    (1)  ชื่อ  นายอุธรณ์  เวียงสมุด        ที่อยู่    35  หมู่ที่    16      ตำบลยางสาว  

      มีความสามารถด้าน           ช่างไม้

                     (2)  ชื่อ  นายหวน  กุนอก            ที่อยู่    66    หมู่ที่    16      ตำบลยางสาว  

       มีความสามารถด้าน.........................-..................................................................

          4  ผู้มีความสามรถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

                      (1)  ชื่อ  นายอุธร  เจริญกุล      ที่อยู่          หมู่ที่    16      ตำบลยางสาว  

                           มีความสามารถด้าน                   การเพาะปลูก,  .ใช้เทคโนโลยี

                      (2)  ชื่อ  นายบุญช่วย โพธิ์ดำกล่ำ   ที่อยู่    24    หมู่ที่    16      ตำบลยางสาว  

        มีความสามารถด้าน                   ขยายพันธุ์

                   5  ผู้มีความสามารถด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่

                   (1)  ชื่อ  นางแก้ว นาเลิง             ที่อยู่    15     หมู่ที่    16      ตำบลยางสาว  

                         มีความสามารถด้าน           ทำของดอง 

                   (2)  ชื่อ  นางสายฝน  ศรีกันหา    ที่อยู่   27       หมู่ที่    16      ตำบลยางสาว  

      มีความสามารถด้าน                     ทำปลาร้าและอาหารดอง

ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  ได้แก่

                   (1)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่        หมู่ที่    -         ตำบลยางสาว  

                         มีความสามารถด้าน..................................................-........................................... 

                   (2)  ชื่อ.........................-..................ที่อยู่    หมู่ที่    -         ตำบลยางสาว  

      มีความสามารถด้าน..................................................-..........................................

ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีสำคัญที่สำคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 เทศกาลงานสงกรานต์,  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น   (OTOP)

          ชื่อผลิตภัณฑ์..............-..............................ผลิตโดย.......................-.................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศ

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลยางสาว

 


 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

 

คำนำ

 

วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ความสามัคคี

 และความมั่นคงของชาติ  เป็นสิ่งที่แสดงถึงศักดิ์ศรี  เกียรติภูมิ  และความภูมิใจร่วมกันของคนไทย  เป็นหลักให้คนไทยประพฤติในทางที่ดีงาม  มีคุณธรรม  เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมและประเทศชาติเพื่อให้ชาติไทยคงอยู่อย่างปลอดภัยสืบไป    ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ได้พระราชทานไว้ว่า  งานการศึกษา  ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นงานสร้างสรรค์ความเจริญทางด้านปัญญาและจิตใจ  ซึ่งเป็นทั้งเหตุและองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นทั้งหมด  และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้สืบไป

                   จะเห็นได้ว่า จากคำกล่าวข้างต้น งานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา รวมไปถึง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญและงดงามต่อความเป็นไทย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว จึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง และใช้ประกอบการวางแผนการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้  ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                    เอกสารฉบับนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคล องค์กรและหน่วยงานต่างๆ  ที่จะนำข้อมูลท้องถิ่นไปใช้ในการดำเนินการตามแผนงาน  เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป

 

 

 

                                                                  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล