1. บทนำ

            การพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้ถึงประสิทธิผลของการดำเนินงานขององค์กรและความก้าวหน้าของท้องถิ่นได้จะต้องจัดให้มีแผน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น แผนพัฒนา 3 ปี  เป็นแผนประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เกิดโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็สามารถทบทวนปรับปรุงได้เป็นประจำทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว  สามารถนำโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปีไปจัดทำแผนงบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ ทั้งยังได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน

  เจตนารมณ์ในการทำงาน

  พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการ อบต. ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายสมจิตร  ชูศรีโฉม ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาวและคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี้

  ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทนในการทำงาน

  ต้องดูแลประชาชน อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน

  ต้องบริหารงานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน

  ต้องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก

  ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว

  วิสัยทัศน์

  "พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทุกหมู่บ้านน่าอยู่  ดูแลสวัสดิการประชาชน  มีสังคมที่เข้มแข็ง  อยู่แบบพอเพียง  เน้นบริการประชา ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาทุกระดับ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอันดีงาม"

   

   

  ภารกิจในการทำงาน

  4.1 ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

  4.2 ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  4.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  4.4 ด้านสาธารณสุข

  4.5 ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

  4.6 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

  4.7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน

  5.1  การคมนาคม

                      การคมนาคมมีถนนลูกรังใชัในการคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  สภาพการใชังานได้ตลอดทั้งปี และเป็นทางผ่านของถนนทางหลวงสายจังหวัดชัยภูมิ - จังหวัดนครสวรรค์

  5.2  การโทรคมนาคม

  มีที่ทำการไปรษณีย์  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสง่า  หมู่ที่ 2  ตำบลยางสาว

  5.3  การไฟฟ้า

  ประชากรส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้แต่มีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีเนื่องจากปลูกบ้านใหม่  ไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร

  5.4  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

  มีฝายน้ำล้นและฝ้ายแม้ว  จำนวน  16  แห่ง  บ่อโยก จำนวน  - แห่ง  สระน้ำ  จำนวน  6  แห่ง

  สรุป

  จากการที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการ อบต.ยางสาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผม นายสมจิตร  ชูศรีโฉม   มาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาวในครั้งนี้ แต่พ่อแม่พี่น้องครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกันพ่อแม่พี่น้องครับพร้อมแล้วครับ "ที่พวกเราจะเดินไปสู่เป้าหมายและอนาคต ชาวยางสาวเมืองแห่งความสุขร่วมกัน" ขอขอบพระคุณครับ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Facebook Fanpage