ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

          ก.  ด้านโครงสร้าง

                    ข.บุคลากร

จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว  ทั้งสิ้น                                 33           คน  แยกเป็น

ตำแหน่งในสำนักงานปลัด                                                               จำนวน                                  22           คน

                นักบริหารงาน  อบต.7                                                       จำนวน                                   1              คน

                เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5                          จำนวน                                   1              คน

                บุคลากร  4                                                                            จำนวน                                   1              คน

                เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 4                                              จำนวน                                   1              คน

                เจ้าพนักงานธุรการ 3                                                          จำนวน                                   1              คน

                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  4                                          จำนวน                                   1              คน

                เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3             จำนวน                                   1              คน

                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                     จำนวน                                   1              คน

                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                                        จำนวน                                   1              คน

                ผู้ช่วยบุคลากร                                                                      จำนวน                                   1              คน

                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                    จำนวน                                   1              คน

                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                                      จำนวน                                   1              คน

11

 

                พนักงานวิทยุสื่อสาร(พนักงานจ้างทั่วไป)                     จำนวน                                   1              คน

                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ(พนักงานจ้างทั่วไป)              จำนวน                                   1              คน

                พนักงานขับรถ (พนักงานจ้างทั่วไป)                             จำนวน                                   1              คน

                คนสวน                                                                                 จำนวน                                   1              คน

                คนงานทั่วไป                                                                        จำนวน                                   4              คน

                ยาม(พนักงานจ้างทั่วไป)                                                   จำนวน                                   1              คน

                นักการภารโรง(ลูกจ้างประจำ)                                         จำนวน                                   1              คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                                                  จำนวน                                  2              คน

                นักบริหารงานการคลัง  7                                                  จำนวน                                   1              คน

                เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                                              จำนวน                                   -              คน

                เจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                     จำนวน                                   1              คน

                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ(พนักงานจ้างตามภารกิจ)            จำนวน                                   -              คน

ตำแหน่งในส่วนโยธา                                                                         จำนวน                                  4              คน

                นักบริหารงานช่าง  7                                                         จำนวน                                   1              คน

                นายช่างโยธา  5                                                                   จำนวน                                   1              คน

                คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป)                                  จำนวน                                   2              คน

ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุข                                                            จำนวน                                  2              คน

                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข                                          จำนวน                                   1              คน

                คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป)                                  จำนวน                                   1              คน

 

ตำแหน่งในส่วนการศึกษา                                                                จำนวน                                  3              คน

                นักวิชาการศึกษา  4                                                            จำนวน                                   1              คน

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                                                      จำนวน                                   -              คน

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก   (พนักงานจ้างทั่วไป)                          จำนวน                                   2              คน

 

ระดับการศึกษา

                ระดับประถมศึกษา                                                             จำนวน                                   -              คน

                ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                          จำนวน                                   10           คน

                ระดับปริญญาตรี                                                                  จำนวน                                   18           คน

                สูงกว่าปริญญาตรี                                                                จำนวน                                   4              คน

 

ค.รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว

-  ประจำปีงบประมาณ  2554                                                          จำนวน   29,968,239.79   บาท   แยกเป็นดังนี้

-  รายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมที่  อบต.จัดเก็บเอง              จำนวน        321,775.42   บาท

-  รายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลจัดสรรให้              จำนวน   13,854,431.83   บาท

-  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                                                  จำนวน   15,792,032.54   บาท

 

ง.  เครื่องมือและอุปกรณ์

                รถน้ำอเนกประสงค์                                                            จำนวน                   1              คัน

                รถกู้ชีพฉุกเฉิน                                                                     จำนวน                   1              คัน

                รถยนต์   4 ประตู                                                                  จำนวน                   1              คัน

                รถยนต์ อปพร.                                                                     จำนวน                   1              คัน

                รถจักรยานยนต์                                                                    จำนวน                   1              คัน

                เครื่องเสียงและเวที                                                             จำนวน                   1              ชุด

                คอมพิวเตอร์                                                                         จำนวน                   9              เครื่อง

                โน้ตบุ๊ค                                                                                  จำนวน                   7              เครื่อง

 

                Pocket PC                                                                            จำนวน                   3              เครื่อง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Facebook Fanpage