ประกาศ

# Title Version Description Size Hits Download
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 1.10 MB 24 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1.97 MB 7 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 951.63 KB 8 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 744.85 KB 7 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 699.34 KB 8 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 1.03 MB 8 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 656.51 KB 7 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 1.32 MB 8 Download Preview

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล