ประกาศ

# Title Version Description Size Hits Download
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 1.10 MB 40 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1.97 MB 13 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 951.63 KB 9 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 744.85 KB 11 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 699.34 KB 11 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 1.03 MB 10 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 656.51 KB 8 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 1.32 MB 11 Download Preview

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล