กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

# Title Version Description Size Hits Download
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 595.48 KB 7 Download Preview
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 374.03 KB 6 Download Preview
พรบ.กำหนดแผนและการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 140.09 KB 7 Download Preview
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 176.66 KB 8 Download Preview
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 293.62 KB 12 Download Preview
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 293.76 KB 9 Download Preview
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 141.65 KB 6 Download Preview
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย พ.ศ. 2559 142.07 KB 9 Download Preview
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 202.96 KB 8 Download Preview
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 293.04 KB 6 Download Preview
ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 86.91 KB 6 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 258.13 KB 6 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 354.38 KB 4 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 140.34 KB 7 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2541 91.54 KB 7 Download Preview
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 493.83 KB 7 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล