วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทุกหมู่บ้านน่าอยู่  ดูแลสวัสดิการประชาชน  มีสังคมที่เข้มแข็ง  อยู่แบบพอเพียง  เน้นบริการประชา ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาทุกระดับ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอันดีงาม


พันธกิจ (Mission)

 1. ข้าราชการใจฝันของประชาชน

  คุณธรรม

  “เสียสละ  อดทน  ฝึกตน  มีระเบียบ”

  คุณค่า

  “รับผิดชอบหน้าที่เพื่อหน้าที่ให้สำเร็จทันการ ปฏิบัติงานยึดในผลประโยชน์ของแผ่นดิน  และความถูกต้องเป็นธรรม”

  หลักการทำงาน

  “เพียบพร้อมความรู้  คู่กุศโลบาย  ขยายสัมพันธ์ประชาชน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล